Д-р Теменужка Матева ще бъде управител на Центъра за психично здраве – Русе за още 3 години

Д-р Теменужка Матева е управител на „ЦПЗ-Русе“ ЕООД от 1999 г.

С Решение №157/23.04.2004 г. и Решение №927/15.07.2010 г., Общински съвет – Русе избира за управител на „ЦПЗ-Русе“ ЕООД д-р Т. Матева след проведени конкурси и определя месечно възнаграждение в размер на 300 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведениетo.

С Решение №637/20.06.2013 г. ОбС-Русе отново избира д-р Т. Матева за управител на „ЦПЗ-Русе“ ЕООД и определя месечно възнаграждение в размер на 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведениетo.

Договорът за управление на Управителя на „ЦПЗ-Русе“ ЕООД д-р Т. Матева (Решение №226/16.06.2016 г.) изтича на 17.07.2019 г.

Информация, относно представения от управителя Доклад за дейността на „ЦПЗ-Русе“ ЕООД за периода 2016 – 2018 г. (Приложение 3), както следва:

 • Показатели за дейността:
 • „ЦПЗ-Русе“ ЕООД e водещо лечебно заведение в психиатричната помощ в България;
 • проведените амбулаторни и профилактични прегледи бележат еднакъв темп през предходните три години;
 • през 2018 г. дружеството е акредитирано с оценка „отлична“ от Министерството на здравеопазването за цялостна медицинска дейност, за отделните медицински дейности и за практическо обучение;
 • aктивно развива различни обучителни форми – курсове, следдипломна квалификация и др.;
 • Финансово-икономически показатели:
 • положителни финансови резултати;
 • устойчив и значим ръст на приходите, като нарастването на годишна база е в порядъка на 230-300 хил. лв.;
 • оптимизиране на разходите с цел подобряване заплащането на труда на служителите;
 • финансова стабилност на дружеството, като ръст имат показателите за абсолютна ликвидност, обща и бърза ликвидност;
 • икономическите показатели за дейността на „ЦПЗ – Русе“ ЕООД доказват ефективно изразходване на предоставения финансов ресурс и целесъобразност на разходите.
 • Развитие на лечебното заведение:
 • подобряване и промоция на психичното здраве на обслужваното население; подобряване качеството на живот на психиатричните пациенти; продължаващо разширяване и разнообразяване на оказваните здравно-психиатрични и социално рехабилитационни услуги при максимално участие на пациентите  и близките им; продължаващо обучение и супервизия на персонала;
 • продължаване реализацията на Програма за субституиращо и поддържащо лечение с метадон;
 • реализация на проект за подобряване енергийната ефективност чрез саниране и реконструкция на отоплителните и вентилационни системи на сградата на Диагностично-консултативно звено и Административно-стопански блок;
 • разработване и участие чрез Община Русе в проект по покана на Норвежки фонд за основен ремонт на сградата на Детско-юношеския център за психично здраве, след проведен успешен одит на приключилия проект по ФМ на ЕИП и издадена от одитора препоръка на ЦПЗ-Русе като бенефициент пред Парламента на Кралство Норвегия;
 • продължаваща системна поддръжка по озеленяване, оформяне и благоустрояване на прилежащите зелени площи, както и чрез поетапно продължаващо включване на пациенти и потребители в програми за временна заетост;
 • проектиране и изграждане на изцяло нова водопроводна мрежа;
 • участие в проект на Министерството на труда и социалната политика за създаване и функциониране на социално предприятие на лица с психична инвалидизация;
 • развитие на маркетинговите дейности в психиатрията, като неотменим елемент на управлението;
 • утвърждаване на ЦПЗ – Русе като образователно-квалификационен център за интернационално обучение и сертификация, както и университетска клинична база на три университета от национален мащаб – РУ „Ангел Кънчев“, Медицински университет Варна и ВСУ „Черноризец Храбър“.

Персоналът в „ЦПЗ-Русе“ ЕООД (195 лица) е с висока квалификация, всички лекари са с придобита специалност. Екипите са мултидисциплинарни, като се провежда непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията.

През изтеклият тригодишен период на управление „ЦПЗ-Русе“ ЕООД е утвърдено като стабилно развиващо се лечебно заведение за стационарна и амбулаторна психиатрична помощ и е надежден партньор на широк кръг органи на местно управление, институции и представители на неправителствения сектор.

На основание гореизложеното, общинска администрация предлага договора за управление на д-р Теменужка Матева Дечкова-Новакова, управител на „ЦПЗ-Русе“ ЕООД, да бъде подновен за нов тригодишен срок.

Сподели:

Още новини от деня