Д-р Цветан Райчинов ще е управител на ДКЦ – 1 – Русе за още три години

Д-р Цветан Траянов Райчинов е Управител на „Диагностично-консултативен център 1 – Русе” ЕООД от 1999 г.

С Решение №156/23.04.2004 г. и Решение №928/15.07.2010 г. Общински съвет – Русе избира за управител на „ДКЦ 1-Русе“ ЕООД д-р Цветан Траянов Райчинов след проведени конкурси и определя месечно възнаграждение в размер на 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведениетo.

Настоящият договор за управление на управителя (Решение №226/16.06.2016 г.) изтича на 17.07.2019 г.

Информация, относно представения от управителя Доклад за развитие на дейността на „ДКЦ 1-Русе“ ЕООД за тригодишния период на управление 2016 – 2018 г. (Приложение 1), както следва:

 • Показатели за дейността:
 •  „ДКЦ 1-Русе“ ЕООД има сключени договори с НЗОК за обслужване на здравно-осигурени пациенти, с лицензирани компании за доброволно здравно застраховане и с фирми за провеждане на профилактични прегледи на работещите в тях;
 • разширена е дейността на лабораторията за изследване на психологическата годност на шофьорите, съгласно изискванията на ЗДвП, като са разкрити лаборатории и в други градове;
 • дружеството има разработени стратегии за осигуряване на качествена медицинска помощ;
 • разширена е дейността чрез ранна диагностика на социално значими заболявания;
 • увеличени са вида на предлаганите медицински услуги за пациентите и е подобрен дигностично-лечебния процес, чрез съоръженост с нови технологии.
 • Финансово-икономически показатели:

– положителни финансови резултати;

– постоянно нарастване на реализираните приходи;

– увеличение на коефициента на обща ликвидност, като отношение на наличните краткотрайни активи, към краткосрочните задължения;

– рентабилността, установена като отношение на финансовия резултат от дейността и разходите от дейността изразява достигната степен на ефективност на разходите, свързани с извършването на услугите.

 • Реализирани инвестиции:
 • дооборудване на „Стационарна цифрова ехографска система за АГ с 3-4D образ – „MyLab Six“ с кардиологичен трансдюсер за ехокардиогрофии;
 • закупен е нов дефибрилатор за спешни случаи, марка XD1, двуколярен микроскоп за клинична лаборатория;
 • за периода 2016 – 2017 г. са инвестирани 192 хил. лв. собствени средства по реконструкция на сградата, изразяваща се в изграждане на централен вход и платформа за инвалиди; покриване на страничен вход и рампа и обновяване на съществуваща рампа за инвалиди и др.;
 • обновяване на офис техниката и оборудването по кабинети, изграждане на видеонаблюдение, подмяна на пейки в коридорите;
 • инвестиции в квалификация на персонала – обучение, участия в квалификационни курсове, семинари, конгреси – национални и с международно участие.
 • Инвестиционни намерения за следващият тригодишен период:

–     фасадно оформление на сградата с цел подобряване енергийната ефективност, като дружеството предвижда участие в проекти Регионално развитие и Еко доверителен фонд;

– подмяна на отоплителната инсталация, включително и радиаторите в цялата сграда;

– закупуване на скопично – графична ренгенова уредба;

– доставка на комбиниран апарат тонометър, плюс пахиметър за очни кабинети;

– основен ремонт на асансьорната уредба обслужваща пациентите;

– инвестиции в квалификация на персонала с включване на нови специалности.

Наличната в „ДКЦ 1-Русе“ ЕООД апаратура и медицинска техника задоволява  потребностите за реализиране на специализирана медицинска извънболнична помощ за населението по 19 специалности, в т.ч. високоспециализирана медицинска помощ по 12 дейности. В лечебното заведение работят 74 специалисти с висше, полувисше и средно образование, в т.ч. 29 лекари.

На основание гореизложеното, общинска администрация предлага договора за управление на д-р Цветан Траянов Райчинов, управител на „ДКЦ 1-Русе“ ЕООД, да бъде подновен за нов тригодишен срок.

Сподели:

Още новини от деня