райчинов лекар на годината

Д-р Цветан Траянов Райчинов ще бъде новият – стар управител на „Диагностично-консултативен център 1 – Русе” ЕООД

С Решение №828, прието с Протокол №31/24.03.2022 г. на Общински съвет – Русе е избрана Комисия за организиране и провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център 1 – Русе” ЕООД (Комисията), в състав:

Председател:  Златомира Стефанова – заместник-кмет ИМС            

Членове:       1.Гергана Николова-Спасова – общински съветник                  

                                    2.Иво Пазарджиев – общински съветник                         

                                    3.Владислав Атанасов– общински съветник       

                                    4.Ивайло Кадишев – директор дирекция МПСДА

5.Анелия Георгиева – началник-отдел СДА                   

6.Елена Тодорова – началник-отдел СДА

Резервни членове: 1.Станимир Станчев– общински съветник

                                 2.Александър Стефанов – главен юрисконсулт в отдел ПНО.

Конкурсът за управител на „Диагностично-консултативен център 1 – Русе” ЕООД е проведен на два етапа в следния ред:

На 10.05.2022 г. – проверка на съответствието на представените от кандидата документи с предварително обявените изисквания.

На 11.05.2022 г. – представяне от кандидата на Концепция за развитието на „Диагностично-консултативен център 1 – Русе” ЕООД за тригодишен период и събеседване.

Заседанията са проведени при следния състав на Комисията:

На 10.05.2022 г., на  заседанието на  Комисията е отсъствал Гергана Николова  – Спасова и е заместен от Станимир Станчев .

На 11.05.2022 г., на  заседанието на  Комисията са отсъствали Гергана Николова  – Спасова и Станимир Станчев.

На 20.04.2022 г., преди изтичане на обявения краен срок e подаден един комплект документи за участие в конкурса, в запечатан непрозрачен плик от д-р Цветан Траянов Райчинов.

Назначената комисия е извършила проверка на представените документи и е установила съответствието на кандидата с изискванията по т. II. и т. III. от Решение №828, прието с Протокол №31/24.03.2022 г. на Общински съвет – Русе. Членовете на Комисията единодушно са взели решение да допуснат кандидата д-р Цветан Траянов Райчинов до участие във втория етап от конкурса за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център 1 – Русе” ЕООД.

За представянето на Концепция за развитието на „Диагностично-консултативен център 1 – Русе” ЕООД за тригодишен период Комисията е оценила кандидата  д-р Цветан Траянов Райчинов по показателите, определени с Решение№828/24.03.2022 г. на Общински съвет – Русе с обобщена оценка 118 точки.

След представянето на Концепцията, членовете на Комисията са събеседвали с кандидата д-р Цветан Траянов Райчинов за установяване на компетенциите и качествата му по показателите, определени с Решение №828/24.03.2022 г. на Общински съвет – Русе. Обобщената оценка от събеседването е 180 точки.

От обобщените оценки за представянето на Концепцията и от събеседването е формирана окончателната оценка на кандидата, като сборът от оценките на всички членове на комисията се разделя на броя на членовете на комисията, взели участие в оценяването.

Комисията е определила окончателна оценка 49,66 точки, отразена в Протокол за окончателните резултати от проведения конкурс и класиране на кандидатите за управител на „Диагностично-консултативен център 1 – Русе” ЕООД (Приложение №5).

Решението на Комисията, след приключване на оценяването е: Предлага на Общински съвет – Русе да утвърди д-р Цветан Траянов Райчинов за управител на „Диагностично-консултативен център 1 – Русе” ЕООД, ЕИК 117115549.

Общинският съвет утвърди предложеното от комисията класиране, съобразно Протокол за окончателните резултати от проведения конкурс и класиране на кандидатите за управител на „Диагностично-консултативен център 1 – Русе” ЕООД и избере д-р Цветан Траянов Райчинов за управител на „Диагностично-консултативен център 1 – Русе” ЕООД.

Определено е месечно възнаграждение на управителя  на „Диагностично-консултативен център 1 – Русе“ ЕООД в размер 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в лечебното заведение, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.

Сподели: