оиц русе медии

Европейски средства за устойчиви и качествени социални услуги на Община Русе

15 социални проекта на Община Русе на обща стойност почти 13 милиона лева представи Областният информационен център –Русе пред журналисти. Целта на информационното събитие беше да акцентира върху постигнатата устойчивост на социалните услуги и повишаването на тяхното качество, благодарение на финансирането чрез ЕСИФ на сигергични и надграждащипроекти.

Представените проектиса финансирани по оперативните програми в периода 2007 – 2018 г.  В резултат на тях към момента в Русе работиобществена трапезария за най-нуждаещите се, изградени са и функционират 5центъра за настаняване от семеен тип, от които 3 за деца и младежи сувреждания, по един за деца с тежки увреждания и за лица с психичниразстройства. За хора с психични проблеми е разкрито и едно наблюдавано жилище.След закриване на Дома за медико-социални грижи за деца в сградата му чрез ОП„Развитие на човешките ресурси“ се предоставят 7 различни социални услуги и еоткрит Дневен център за деца с увреждания, както и Звено „Майка и бебе“. След приключваненапроекта 3 от услугите, центърът и звеното продължават да работят катоделегирана държавна дейност. По ОП „Развитие на  човешките ресурси“ е изграден Център засоциална интеграция и рехобилитация за деца. Хора с увреждания и самотноживеещи възрастни благодарение на европейското финансиране получават услугите„Личен асистент“, „Социален асистент“, „Домашен помощник“. Предстои изграждане на Център за комплексно обслужване на лица с  увреждания, вкл. тежки увреждания, чрез  процедура „Подкрепа на лица с увреждания“ наОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 , а по  процедура „Изпълнение на ИПГВР“ на ОП „Регионив растеж“ 2014 – 2020 започва изграждането на жилища за социално слаби. 

Благодарение на всички тези проекти децатана Русе, възрастните и хората с увреждания, лицата и семействата внеравностойно положение, включително и чрез осигуряване на заетост, получаватвсе повече и по-качествени социални услуги, обобщи  в края на презентацията си експертът ГабриелаСтефанова.

Представителите на медиите имахавъзможност да получат и допълнителна информация за проектите от директора надирекция „Здравни и социални дейности“ Мариела Личева и от началника на отдел „Социални дейности“ в Община РусеКатя Петрова., които ОИЦ покани да участват в информационната среща.

В края на събитието участниците в негосе поздравиха с настъпващите коледни и новогодишни празници и получиха от ОИЦатрактивни рекламни подаръци.

Сподели: