път русе иваново разклон красен

Едва 182 ученици се обучават в община Иваново

Едва 182 ученици се обучават в община Иваново към декември 2021 година. Там има 4 основни училища и 1 детска градина с 5 филиала. 109 от учениците посещават Основно училище „Христо Ботев“ в Щръклево. Те са разпределени в 7 самостоятелни паралелки. По данни на директора, работещите в училището учители и други педагогически специалисти, са на много високо професионално ниво. Броят на педагозите в училището е 15. Едва 11 ученици посещават ОУ „Свети Климент Охридски“ в Сваленик. Броят на педагозите в училището е 6, а обучението се осъществява в 4 паралелки. 25 е броят на учениците в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – Иваново. Обучението се провежда в 1 самостоятелна и 3 слети паралелки. Броят на педагозите в училището е 5. 37 са записаните ученици в ОУ „Васил Левски“ – Тръстеник. Там обучението се извършва в 2 самостоятелни и 2 слети паралелки. Двама учители в начален етап, трима в прогимназиален етап и директорът се грижат за учениците.

Всички училища в общината работят по проект „Подкрепа за успех“, прилагат се схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на ДФЗ за учениците от начален етап на обучение. Работи се по проект „Равен достъп до училищното образование в условията на криза“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

След съвместните действия на членовете на екипите и педагогическите специалисти от образователните институции, резултатите от работата на механизма за обхват към 30 октомври миналата година са следните:

  • 14 посещения на място са извършени в район на обхват № 1 – Иваново, Божичен, Кошов, Червен, Табачка.
  • 38 посещения са извършени в район на обхват № 2 – Щръклево, Красен и Нисово. Един ученик е възобновил посещението на училище, а 2 деца – в детската градина. Останалите 35 деца са с родителите си в чужбина.
  • няма посещения в райони № 3 и 4 – Тръстеник, Пиргово, Мечка, Сваленик и Церовец. Там всички деца и ученици посещават съответните учебни заведения.
Сподели: