су кирил и методий две могили

Едва 610 ученици се обучават в общинските училищата на територията на община Две могили

На територията на Общината има три общински училища и две детски градини с прилежащи два филиала и яслена група към детската градина в гр. Две могили. Училищата са две средни, от които едното е общообразователно, а другото – професионална гимназия и едно основно училище. В началото на учебната 2022-2023 година в общинските училищата на територията на община Две могили се обучават 610 ученици. Децата, които посещават детска градина са 181. Децата със специални образователни потребности в началото на учебната 2022 – 2023 година в общинските училища са 16, а в детските градини – 7.

Образованието е един от основните приоритети на община Две могили. Изпълнявайки своите правомощия и отговорности, общината координира изпълнението на приема на ученици в училищата, обхвата на децата и учениците, подлежащи на задължително образование; поддържането и обновяването на материално – техническата база; организацията на учебния ден в общинските училища; съдейства за развитие на способностите и интересите на децата.

Подготвителни групи за задължително обучение на децата в 4, 5 и 6-годишна възраст преди постъпване в първи клас има и в двете детски градини на територията на Общината.

Грижата за обхващане и задържане на децата и учениците в учебните заведения е обща и се реализира с координираност между образователните институции, общинска администрация, Дирекция „Социално подпомагане“ и МКБППМН.

Сподели: