интегриран градски транспорт автомат за зареждане на карти

Единственият кандидат да обслужва интегрираната система за градски транспорт спечели поръчка на Община Русе с максимален брой точки

В началото на месец юни 2018 година, Община Русе обяви общественат поръчка за „Извършване на извънгаранционни технически дейности по обслужване на интегрирана система за градски транспорт в гр. Русе“.

Целта на обществената поръчка, според публикуваните документи, е избор на изпълнител, който да извърши определен обем услуги по извънгаранционно техническо обслужване на интелигентната транспортна система, разработена по проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе“, инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ (Система за градски транспорт). Дейностите по извънгаранционно техническо обслужване на Системата за градски транспорт включват технически и административни дейности на системите и оборудването, доставени в рамките на проекта.

С възлагане на изпълнението на настоящата поръчка се цели пълно възстановяване на работоспособността и непрекъсваемостта на процесите на Системата за градски транспорт и гарантиране на качествени услуги за обществен градски транспорт.

Цялостна проверка и преглед на състоянието на приложния софтуер на Централните системи от обхвата на поръчката и възстановяване на нормалното им функциониране. Участникът, избран за Изпълнител, следва да предприеме необходимите действия съгласно изготвения план за прилагане на предвидените в плана мерки. Мерките могат да включват, при необходимост, нова инсталация и инициализация на приложния софтуер на Централните системи от обхвата на поръчката. В този случай, участникът, избран за Изпълнител, е необходимо да извърши приложимите тестове и конфигурации на приложния софтуер от обхвата на поръчката и, при наличие на възможност, да предприеме стъпки за мигриране на съществуващите данни.

Самата поръчка може да бъде видяна тук.

На 2 юли и 9 юли специално назначена комисия от Община Русе се събира и разглежда единствената подадена оферта от наскоро регистрираната ДЗЗД „Е-ТРАФИК 2018“. Участникът е предложил срещу сумата от 198 900 лева без ДДС (при максимална сума по поръчката 200 000 лева без ДДС) да извърши възложената задача за 1 (един) календарен ден. Комисията излиза с решение, че участникът печели поръчката с максималният брой точки – 100. На 12 юли 2018 г. кметът на Община Русе подписва решение, с което утвърждава ДЗЗД „Е-ТРАФИК 2018“ за участник, спечелил първо място, със 100 точки. В момента тече 10 дневен срок на обжалване, след което ще бъде подписан договор за изпълнение с този участник.

Сподели:

Още новини от деня