съдебна палата русе

Еднодневно закъснение при подаване на данъчна декларация донесе на русенка глоба от НАП, съдът я отмени

С акт за установяване на административно нарушение от 29.05.2018г. на инспектор по приходите при ТД на НАП- Варна, офис Русе – Н., е установено, че на 29.05.2018год., при извършена проверка в информационния масив на НАП, М. не е изпълнила задължението си по чл. 50 ал.1 от ЗДДФЛ, като данъчно задължено лице по чл.3 от ЗДДФЛ – лице, получило доходи от  възнаграждения по извънтрудови правоотношения в размер на 2201.72лв., да  подаде годишна данъчна декларация за облагаемия си доход за 2017год. в компетентната ТД на НАП, която за лицето е ТД на НАП Варна, офис Русе, до 30.04.2018год., съгл.чл.53 ал.1 от ЗДДФЛ. Декларацията била подадена на 02.05.2018 год. М. се явила доброволно на поканата и й бил ссъставен акт, обвиняващ я в нарушение на чл.50 ал.1, т.1, вр.чл.53 ал.1 от ЗДДФЛ. Актът бил подписан без възражение. Въз основа на акта било издадено процесното наказателно постановление, с което на жпод.М. е наложена глоба в размер на 20.00 лева. По факта на извършеното нарушение страните не спорят, поради което съдът приема последното за безспорно установено. 

Нарушението, за което е наложена административна санкция е формално по своя характер. Изпълнителното деяние се състои в бездействие, а именно неподаване на декларация в рамките на регламентирания законов срок. Доколкото се установи с категоричност, че жалбоподателката не е изпълнила своето законово задължение в срок до 30.04.2018 г., безспорно беше установено и извършено от нея нарушение на чл. 53, ал.1, вр. чл. 50, ал.1 от ЗДДФЛ.

Санкционната норма на чл. 80, ал.1 от ЗДДФЛ предвижда налагането на глоба в размер до 500 лева за физическо лице, което не подаде в срок данъчна декларация по този закон. Следователно АНО правилно е квалифицирал нарушението и е наложил за него съответното наказание.

Съгласно задължителните указания, дадени в ТР № 1/12.12.2007 г. по т.н.д. № 1/2007 г., ОСНК на ВКС, съдът е длъжен да провери дали са налице предпоставките на чл. 28 ЗАНН, т.е. дали конкретното нарушение е „маловажен случай“. В конкретния случай съдът намира, че предпоставките на чл. 28 ЗАНН  са налице, доколкото декларацията е подадена от жпод.М. само с един ден закъснение – на 02.05.2018год. Следва да се отчете и обстоятелството, че инициативата за подаване на ГДД за 2017 г. е на жалбоподателката, а не след получаването на покана за явяване за съставяне на АУАН, обстоятелство което сочи отговорност и съобразяване с вменените й задължения по ЗДФФЛ. Съдът отбелязва, че нарушението, макар и формално, не е затруднило контрола на служителите на НАП върху конкретното данъчно задължено лице. Следва да бъде отчетено и обстоятелството, че жалбоподателката не дължи данък за внасяне,  с което не е ощетила фиска на държавата, както и обстоятелството че деянието е първо нарушение и се явява изолирано явление. Към предходното следва да бъде отчетена и възрастта на жпод.М., декларираната от нея ниска пенсия, налагаща да полага труд за издръжката си, като реализирания доход за 2017год. не е голям -2201.72лв.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че макар и формално да е осъществено административно нарушение, то е с по – ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на такова деяние. Спрямо жалбоподателката е приложена необоснована санкция, като административно – наказващият орган е подходил формално, без да отчете конкретните обстоятелства, които съдът посочи по-горе.

Доколкото съдът установи, че в случая са били налице предпоставките за приложение на чл. 28 от ЗАНН от административно – наказващият орган и като не е приложил тази благоприятна за нарушителя разпоредба, същият е издал едно незаконосъобразно наказателно постановление, последното следва да бъде отменено.

Така Районният съд в Русе отмени наказателно постановление N349478/2018год. на Директор  на Дирекция за обслужване- Русе при ТД на НАП – гр.Варна, с което за нарушение на чл.50 ал.1, т.1, вр.чл.53 ал.1 от ЗДДФЛ, на основание чл.80 ал.1 от ЗДДФЛ, на В.В.М. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 20 лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред Русенски административен съд.

Сподели:

Още новини от деня