Едноличен търговец иска одобрение за трасета за прокарване на ел. захранване и ВиК – връзка в Мартен от Община Русе

В Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството” е постъпило искане от ЕТ „Лампатов – Х – Христомир Маринов” за одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външна водопроводна връзка и външно ел. захранване за поземлен имот 000274 по КВС на землище гр. Мартен и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасета. Със Заповед №РД01/69…

Source: *119484.html

    

Сподели: