борово соларен парк

„Екском инженеринг“ ЕООД ще строи фотоволтаична електроцентрала в община Борово

Общински съвет – Борово даде своето съгласие  за ползване на терени, общинска собственост, находящи се на територията на  град Борово от дружество“ Екском инженеринг“ ЕООД, с ЕИК : 175391101 за проектирането, изграждането  и експлоатирането  на фотоволтаични електроцентрали / ФтЕЦ/ и прилежащите и съоръжения, за имоти със следните идентификатори:

– Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1460

– Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1572

– Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1571

– Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1570

– Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1569

– Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1568

– Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1567

– Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1566

– Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1565

– Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1564

– Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1563

– Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1562

– Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1561

– Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1560

– Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1559

– Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1558

– Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1557

– Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1556

– Поземлен имот с идентификатор 05611.1.1555

Общинските съветници одобриха предложения проект на предварителен договор за учредяване право на строеж за проектирането, изграждането  и експлоатирането на фотоволтаични електроцентрали/ ФтЕЦ/ с инсталирана мощност до 5 MWp и дава съгласие за сключването му с дружество „Екском инженеринг“ ЕООД.

Съветниците упълномощиха кмета на Общината да предприеме необходимите действия по реализацията на инвестицията, като води преговорите относно условията за ползване на засегнатите терени и подпише предварителен и окончателен договор за учредяване право на строеж.

Сподели: