До 15 февруари в съответната РИОСВ се представят справките за използваните флуорирани парникови газове и за състоянието на действащото хладилно/ климатично оборудване

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 122 обекта през юли

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 125 проверки на 122 обекта от контролираната територия през месец юли. От тях 89 са планови, а 36-извънредни.  В рамките на осъществения контрол са дадени 59 предписания за отстраняване на констатираните несъответствия с екологичното законодателство. За установени административни нарушения на рамковия Закон за опазване на околната среда и специалните закони са съставени 5 акта (АУАН).  

Директорът на РИОСВ-Русе е издал  12 бр. наказателни постановления, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 24 200 лв. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания са сключени четири споразумения по съставени АУАН. Наложени са наказания „глоби“ и „имуществени санкции“ на обща сума 8 120 лв., като в 14-дневния срок са прeведени 7 210 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 5 800 лв., а по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 7 054,05 лв. От получените суми през месец юни 2022 г., на общините през месец юли са преведени 2 466,34 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 1 386,40 лв.

Пълният текст на месечната справка за юли е публикувана на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Сподели: