Директорът на РИОСВ - Русе А. Станев: Няма данни за щети по биологичното разнообразие във връзка с пожарите

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 144 обекта през май

Експертите на РИОСВ-Русе извършина 159 контролни проверки на 144 обекта от контролираната територия през месец май. В рамките на осъществения контрол са дадени 36 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия с екологичното законодателство. За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 20 акта, 14 от които  са  по Закона за чистотата на атмосферния въздух за непредставяне  в срок на информация за оборудване,  заредено с флуорирани парникови газове (ФПГ).

Директорът на  на РИОСВ-Русе Анатоли Станев е издал 5 наказателни постановления, с които са наложени глоби в общ размер на 16 200 лв.  

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции е 7 000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 4 142,80 лв.

През месец май са преведени 4 531,20 лв. на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. От получените суми през април, най-голяма сума през месец май е преведена на община Разград в размер на 4 333,60 лв.

През месец май от НАП са преведени 336,68 лв., които представляват начислени от НАП лихви върху просрочено наказателно постановление от 2018 г.

През периода не са постъпвали жалби за нарушения на екологичното законодателство.

Пълният текст на месечната справка за месец май е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Сподели: