До 15 февруари в съответната РИОСВ се представят справките за използваните флуорирани парникови газове и за състоянието на действащото хладилно/ климатично оборудване

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 88 обекта през август

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 99 проверки на 88 обекта от контролираната територия през август. От тях  59  бр. са съгласно плана за контролна дейност, а 40 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 25 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За установено административно нарушение на Закона за биологичното разнообразие е съставен 1 акт.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 12 600 лв., по сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са 4 620 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 3 339,12 лв.  От получените суми през месец юли 2022 г., на общините през месец август са преведени 5 643,24 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 4 915,24 лв.

От НАП през месец юли са преведени 130,00 лв. по наказателни постановления.

За 33 броя от разгледаните през август инвестиционни предложения, планове и програми, е указана необходимост от провеждане на процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда. При анализ на характера на инвестиционните инициативи прави впечатление, че делът на тези в областта на енергийното стопанство е относително голям – около 44% (12 бр.), следван от инфраструктурните предложения – около 26% (7 бр.). По отношение на плановете и програмите се наблюдава същата тенденция. Разгледано е едно уведомление за изработване на Общинска програма за управление на отпадъците, а останалите 5 броя са в областта на енергийното стопанство.

Пълният текст на месечния отчет за контролната дейност през август е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Сподели: