Експертите на РИОСВ-Русе спасиха 12 щъркела през този сезон

Експертите на РИОСВ-Русе спасиха 12 щъркела през този сезон

Експертите на РИОСВ-Русе оказаха помощ на 12 екземпляра от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) през  размножителния период тази година. Сигналите са постъпвали от трите области, като в спасителните акции са участвали кметовете на населените места и служителите на електроразпределителните дружества.

Експертите на РИОСВ-Русе спасиха 12 щъркела през този сезон

Всички птици са изпратени в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора за рехабилитация или доотглеждане. При част от случаите се касае за паднали от гнездата млади екземпляри.

Към настоящия момент птиците от защитения вид  са напуснали гнездата си и са предприели дългите миграционни полети. По сигнали от местното население предстои да се поставят платформи по електрическите стълбове, върху които са изградени щъркелови гнезда, опиращи електропреносната мрежа.  

Белият щъркел (Ciconia ciconia) е представител на семейство Щъркелови. Гнезди и отглежда потомството си в Европа (включително и България), Северна Африка, Близкия изток и Централна Азия. Извършва сезонна миграция в Субсахарска Африка, Западна Индия и по-рядко в южните части на Арабския полуостров.

Видът е синантропен и гнезди в близост до човешки поселения. Птиците изграждат гнездата си върху комини, стълбове от електропреносната мрежа, покриви или паметници. Над страната ни преминава най-големият миграционен поток на вида към Африка и обратно. Тук се събират птиците от източната миграционна популация и образуват огромни ята, които почиват и набират сили на няколко места по Българското Черноморие.

Видът е защитен от Закона за биологичното разнообразие и е включен в Червената книга на България.

Сподели: