риосв русе сграда

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха 9 акта през май

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха 9 акта за установяване на нарушения на екологичното законодателство. 5 дружества са санкционирани затова, че не са представили в срок информация за оборудване, заредено с флуорирани парникови газове. Акт е съставен на кмета на Община Силистра за несъгласувана сеч в защитена територия. Дружеството „Топлофикация Русе“ ЕАД ще бъде глобено за неспазване на условие в комплексното разрешително, а друга фирма с 2 акта за констатирани нарушения на Закона за управление на отпадъците.

Общият брой на контролите проверки през месеца е 110 на 100 обекта, като от тях 63 бр. са по план, а 47 бр. – извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 47 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции са 1200 лв., а по наложени еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 43 394, 14 лв.

За периода са постъпили 3 жалби и 43 броя сигнали. По всички сигнали са предприети действия. От тях 15 са препратени по компетентност,  8 са основателни и  20 са неоснователни.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през май е публикуван на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

Сподели: