риосв

Експерти на РИОСВ-Русе провериха 153 обекта през април

През месец април 2021 г. експертите от РИОСВ-Русе извършиха 162 проверки на 153 обекта от контролираната територия. От тях 93 са заложени в Плана за контролната дейност на инспекцията, а 69 са  извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 34 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия с екологичното законодателство.   

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 6 акта. Директорът на екоинспекцията Анатоли Станев е издал 6 наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 16500 лв.

През април са издадени 3 наказателни постановления за налагане на санкции.

На оператора „Топлофикация Русе“ АД е наложена еднократна санкция в размер на 18 002 лв. за констатирани нарушения на нормите за допустими емисии (НДЕ), заложени в условие на Комплексното разрешително (КР), след представен Годишен доклад с резултати от извършени през 2020 г. собствени непрекъснати измервания на организираните източници на емисии. Другите две санкции са текущи месечни съответно на „Астра Биоплант“ ЕООД, гр. Сливо поле за 72 лв. и на „Добруджа КИТ“ АД, гр. Исперих за 22 лв. Санкциите са за замърсяване на воден обект, след анализ на взети водни проби отпадъчни води и замърсяване на воден обект.

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции е 6 050 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 5 664 лв. 

През месец април са преведени 8 686, 86 лв. на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. От получените суми през март, най-голяма сума през месец април е преведена на община Разград в размер на 5 125, 91 лв. От НАП са събрани 1 250 лв. по наказалелни постановления.

Пълният текст на месечната справка е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Сподели: