Експерти от България и Румъния

Експерти от България и Румъния се учиха как да управляват по – добре публичните инвестиции

Експерти от Областна администрация Русе, Община Ценово и Окръжен съвет – Гюргево участваха в курс на тема „Мениджмънт на публичните инвестиции“. По време на обучението бяха дискутирани множество аспекти относно повишаването на ефективността при разходването на средства, отпуснати от органите на централната или местната публична администрация за постигане на цели, касаещи просперитета на обществото. Акцент беше поставен както върху българското и румънското законодателство, така и върху изискванията, които се поставят от оперативните програми, по които може да се кандидатства.

Специално внимание беше отделено и на формирането и управлението на бюджети при изготвянето на проекти по европейски и национални програми, като тук фокуса беше върху съобразяването с установените инвестиционни нужди.

В тази връзка детайлно бяха разгледани и отделните категории инвестиции взависимост от ролята, която впоследствие ще имат, т. е. дали са с икономическа или социална насоченост, а също и според начина на финансиране, както и съгласно естеството на целта – модернизация, рехабилитация или цялостно развитие. Не на последно място бяха разисквани и етапите на реализиране на инвестиционни проекти, а също принципите и критериите за приоретизиране на подобен тип инвестиции.

Наред с посоченото участниците в курса имаха възможност да се запознаят още и с това как да се прави SWOT-анализ за по-пълното и ясно обосноваване на инвестициите, ролите и отговорностите на членовете от екипа и други въпроси, касаещи изпълнението на съвместни проекти. За по-доброто разбиране на тематиката бяха разгледани вече реализирани проекти от двете страни на р. Дунав. В края на обучението всеки от участниците от българска и румънска страна получи диплома и сертификат за участие.

Инициативата се реализира като дейност по проект „Програма за трансгранично обучение между Окръжен съвет Гюргево и Областна администрация Русе“, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния – България. Водещ бенефициент е Окръжен съвет Гюргево, а партньори са Областна администрация Русе и Община Ценово. В обучението участва и изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева.

Курсът се проведе в Нептун, Румъния в рамките на 6 дни от 6 до 11 август и беше организиран от водещия бенефициент по проекта. Целта на проекта е повишаване капацитета за сътрудничество и ефективността на публичните институции при общ интерес като регионални инвестиции и зелена енергетика.

Сподели:

Още новини от деня