Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени ще се състои в Русе

Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени ще се състои в Русе

На 04.07.2022 г. от 13 до 15 часа в зала „Свети Георги“, пл. „Свобода“ № 6, ет. 6, ще се проведе експертна консултация по инвестиционна мярка „Създаване на иновативни зони с цел борба с ефекта на топлинния остров в урбанизирана територия – анти-топлинен остров.“

Целта на срещата е екипът на проекта от администрацията на Община Русе да сподели и обсъди с експертната общност на града идеята за инвестиционна мярка, която ще се финансира още тази година.

Ще се обсъдят конкретните идеи и ще се съберат експертни мнения за детайлите на нейната реализация и възможностите за прилагането ѝ и на други места. На срещата ще бъде представен и начинът, по който се стига до тази идея, анализът за нейната осъществимост и адекватност, както и конкретните инвестиционни дейности.

Община Русе е една от осемте български общини партньори на Националния доверителен екофонд и Националната асоциация на местните и регионални власти на Норвегия в проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“  на Европейското икономическо пространство(ЕИП). Фокусът на проекта е адаптация към климатичните промени в градска среда и е в изпълнение на Националната стратегия за адаптация към климатичните промени. В нея за тези осем града на базата на научна информация и анализи са идентифицирани като основни заплахи ефектът на градския топлинен остров, улични наводнения в резултат на обилни валежи, последвани от недостиг на вода поради суша, както и градски свлачища, които се активират в резултат на обилни валежи.

Всяка от общините след запознаване с чуждия опит и посещение в Норвегия направи анализ на заплахите от климатичните промени на местно ниво и на общинските политики, като използва специално разработена за целта методология. В резултат на тази едногодишна работа всяка община идентифицира подходяща инвестиционна мярка, която се финансира в рамките на същия проект и осъществяването ѝ ще започне още през настоящата година.

За община Русе най-застрашаващата заплаха от климатичните промени в градска среда е ефектът на топлинния остров.

Затова и проектният екип на общинската администрация, с помощта на експертите и консултантите на Националния доверителен екофонд и Западно-норвежкия изследователски институт предлага за реализация пилотен проект, който да може да се възпроизведе веднага и на други места в града. Ключовите критерии за избор на мярката са тя да предпазва от рисковете на конкретните заплахи, да е иновативна, да е осъществима и да е необходимо и постижимо нейното прилагане и на други места в града, както и в други градове.

Координатор на проекта е Ивайло Кадишев, а повече информация можете да получите на и-мейл: [email protected].

Сподели: