До 2 години русенското дружество "Експрес Сервиз" нетно няма да консумира електрическа енергия при производството и ремонта на локомотиви

„Експрес Сервиз“ ще закупи 21 декара от община Русе

В Общинска администрация е постъпило писмо с регистрационен индекс 30-140-2/03.09.2021 г. от Експрес сервиз ООД, ЕИК 117076936 представлявано от управителя Анастас Колев, с което изразява желание да закупи общински недвижим имот, находящ се в местност „Гърков дол“, землище на  гр. Русе.

Имотът, предмет на искането, представлява поземлен имот с идентификатор 63427.317.30 по КККР на гр. Русе, с площ от 21 580 кв.м., в землището на гр.Русе, местност „Гърков дол“, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: широколистна гора, предмет на АЧОС №5459/25.06.2008 г. и на Акт за поправка на АЧОС №5459 от 25.06.2008г., с номер на акта за поправка 10661 от 22.12.2022 г., вписани в Службата по вписвания – Русе.

Експрес сервиз ООД, желае да закупи имота с цел залесяване и облагородяване, изграждане на велоалея, изграждане на тенис корт; улично и парково осветление; изграждане на беседки и кътове за отдих и залесяване с декоративни дървета, при спазване на нормативните изисквания.

Пазарната оценка на имота, изготвена от лицензиран оценител на имоти, съгласно Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии е в размер на 97 101,00 лв., без дължими данъци и такси.

Данъчната оценка е в размер на 4 123,90 лева, съгласно удостоверение, издадено от дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Русе.

В свое заседание Комисията по общинска собственост с Протокол №21/20.09.2021 г. дава съгласие за провеждане на процедура за продажба на имота, чрез публичен търг с явно наддаване, след решение на Общински съвет – Русе. 

Предложеното разпореждане е включено в проекта на „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Русе през 2023 г.“, който ще бъде разгледан на сесия на Общински съвет –Русе през месец януари 2023 г.

Общински съвет – Русе даде днес своето съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.317.30 по КККР на гр. Русе, с площ от 21 580,00 кв.м., в землището на гр.Русе, местност „Гърков дол“, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: широколистна гора, предмет на АЧОС №5459/25.06.2008 г. и на Акт  №10661/22.12.2022 г. за поправка на акт за частна общинска собственост №5459/25.06.2008 г, вписани в Службата по вписвания – Русе, заедно с наличните в имота дървесни насаждения, с начална тръжна продажна цена 97 101,00 лв., без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

Сподели: