„Елана Агрокредит“ АД предвижда да изгради депо за неопасни отпадъци върху над 45 декара край Мартен

„Елана Агрокредит“ АД внесе в РИОСВ-Русе уведомление с вх. № АО-4200/14.08.2023 г. за инвестиционно предложение за  промяна предназначението на земеделски земи, с начин на трайно ползване „Нива“, както следва:

  • имот с идентификатор 47336.40.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе, с площ 29 805 кв.м.;
  • имот с идентификатор 47336.40.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, с площ 15 947 кв.м.

Предвижданията са в цитираните имоти да се изгради депо за неопасни отпадъци с кодове: 10 01 01 – сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04); 10 01 02 – увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища и 10 01 05 – твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на димни газове.

Сподели: