съдебна палата русе съд прокуратура

Елена Балджиева: През 2023 г. следва да се положат най-вече усилия за подобряване на показателя законосъобразност на постановените съдебни актове и в двете отделения на съда

В Районен съд – Русе отчетният период се оказа успешен, въпреки голямата натовареност на съдиите и извънредната обстановка в страната през годината. Това посочва административният ръководител – председател на Районен съд – Русе Елена Балджиева в годишния доклад за работата на съда през 2022 година.

Работата на съдиите се оценява по два основни показателя – срочност и качество на постановените съдебни актове. По отношение на първия показател резултатите са на високо ниво – в тримесечния срок за приключване на делото са приключени 87% от делата, а в съответния срок за изготвяне на съдебните актове това е станало за 99,6% от делата. От общо свършените за целия съд 9 147 бр. наказателни и граждански дела са просрочени само 59 бр. Не може да не се отбележи факта, че от 25 работили съдии през годината – 17 нямат нито един просрочен съдебен акт, подчертава г-жа Балджиева.


Във всички случаи следва да се отдаде дължимото на съдиите, разглеждащи граждански дела, защото в гражданското отделение натовареността беше по-висока и тези колеги работиха при относително висока натовареност. Въпреки това те положиха максимални усилия в работата си, в резултат на което се допусна просрочие само по 53 бр. съдебни акта при 7 603 бр. дела за разглеждане, от които 6 554 бр. свършени. Разбира се, влошаването на този показател през последните две години е негативно явление, което следва да се сведе до минимум, казва в доклада г-жа Балджиева.

За 2022 г. процентът потвърдени съдебни актове по гражданските дела е най-нисък в сравнение с този през предходните три години, което във всички случаи не е благоприятен показател за тяхната работа. Част от причините за този по-лош резултат обаче са от обективно естество и не зависят от професионалната подготовка на съдиите.

По отношение законосъобразността на съдебните актове по наказателните дела, процентът на потвърдените съдебни актове се запазва спрямо предходната година, на едно сравнително ниско ниво, а този на отменените се е увеличил. Причините за отменените съдебни актове по наказателни дела в повечето случаи не са от процесуален характер, защото са изключително малко делата, по които има отменени съдебни актове и са върнати за разглеждане от нов състав, а касаят различното тълкуване на материалноправните норми.

Във всички случаи, обаче през 2023 г. следва да се положат най-вече усилия за подобряване на показателя законосъобразност на постановените съдебни актове и в двете отделения на съда с цел намаляване в максимална степен на изменените и особено отменените съдебни актове.

Също така считам, че през настоящата 2023 г. е необходимо да се задълбочи партньорството с неправителствените организации и медиите с оглед още по-голямо отваряне на съда към гражданите с цел повишаване на прозрачността, ефективността и доверието към него. Следва да се продължи традицията за провеждане на инициативата „Ден на отворените врати“, особено с ученици от средния курс на обучение в русенските училища, като им бъдат разяснявани основните принципи в дейността и организацията на съда и в частност наказателноправните измерения от придобиването и употребата на наркотични вещества. През настоящата година е планирана нова такава среща с подобна аудитория.

В този смисъл следва да се положат максимални усилия с оглед преодоляване на най-големия проблем на съдебната система към настоящия момент, а именно изключително ниското доверие на гражданите към нея, категорична е г-жа Балджиева.

Сподели: