съдебна палата русе съд прокуратура

Емилиян Грънчаров – заместник – окръжен прокурор на Разград, е преназначен на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Русе

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160, във връзка с чл. 175, ал. 7, изречение първо от Закона за съдебната власт, освободи Емилиян Грънчаров от заеманата длъжност “заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Разград, считано от датата на вземане на решението.

С решение на ПК на ВСС Емилиян Грънчаров заместник-окръжен прокурор на ОП – Разград, е преназначен на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Русе, считано от датата на вземане на решението.

Сподели: