Ето какво се случи с приватизацията в Община Русе през последната година

Включването на обекти в годишния план за приватизация на Община Русе става след извършен обстоен анализ на състоянието и използването на общинската собственост. При заявен инвеститорски интерес годишният план за приватизация се допълва и актуализира по предложение на Комисията за приватизация и следприватизационен контрол, с оглед постигане на оптимални резултати от провеждането на приватизационния процес и осигуряване на средства в общинския бюджет.

Получените приходи, съгласно Закона за публичните финанси се разходват за придобиване и основен ремонт на дълготрайни материални активи със социално предназначение и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.

За отчетната втора година от мандата на кмета на Община Русе П. Милков:

  • приет е Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2021 г., включващ общински нежилищни имоти, които се използват за стопански цели – магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.;
  • проведен е публичен търг за продажба на ½ идеални части от два самостоятелни обекта с площ 50,10 кв. м. и 27,15 кв. м., предназначени за търговска дейност и прилежащ терен към тях, с адрес: гр. Русе, ул. „Николаевска“ №20, предмет на АОС №9002/22.02.2019 г. Определен е купувач и е сключен договор за приватизационна продажба на стойност 23 600 лева;
  • проведен е публичен търг за продажба на застроен поземлен имот с площ от 242 кв. м. и построената в него едноетажна сграда за търговия със застроена площ 110 кв. м., с адрес: гр. Русе, ул. „Рига“ №24, предмет на  АОС №9855/16.10.2020 г. Определен е купувач и е сключен договор за приватизационна продажба на стойност 100 041 лева;
  • открити са процедури за продажба по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол на самостоятелен обект с площ 30,97 кв. м., с адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ №52, предмет на АОС №8730/09.11.2018 г.; едноетажна сграда с площ 234 кв. м., с адрес: гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ №6, предмет на АОС №7743/25.03.2016 г.; едноетажна сграда за търговия с площ 78 кв. м., с адрес: гр. Русе, кв. Дружба 2-Селеметя, ул. „Кръстец“ №81, предмет на АОС №5335/14.02.2008 г.
Сподели: