Жанна Василева - "Амалипе"

Жанна Василева – „Амалипе“: 38 училища от Русенска, Силистренска и Варненска област участваха в Програмата за намаляване на отпадането от училище през последната година

Време за прочитане: 2 мин.

През учебната 2016/2017 г. в мрежата участваха 273 училища: 223 са пълноправни, 50 – асоциирани, 61 са новоприсъединилите се училища през тази учебна година. Налице е повишаването на интереса от страна на Професионалните гимназии.

Все повече интерес към програмата проявяват училища, които не са с преобладаващ процент ромски ученици. В Русенска, Силистренска и Варненска област асоциираните училища са 14, а пълноправните – 24, съобщи днес в Русе Жанна Василева – Регионален педагогически координатор за област Варна, Добрич, Русе, Силистра на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ – водеща ромска организация, която работи за равноправно интегриране на ромите в българското общество. Тя представи данни от учебната 2016/2017 година от Програмата за намаляване на отпадането от училище, наречена „Всеки ученик ще бъде отличник“. Обхванати са 190 оновни училища (19 обединени училища); 45 средни училища; 15 начални училища; 21 професионални гимназии/ 1 профилирана гимназия и 1 помощно училище.

Заложените принципи в програмата са:

– Всеки ученик може да бъде отличник! Всеки ученик е добър в нещо. Това може да е област, заложена в учебните програми или да остава извън тях.
– Поставяне на високи очаквания: Всеки човек се стреми да постигне това, което се очаква от него.
– Училището може да бъде привлекателно за всяко дете: да бъде припознато от цялата местна общност; всички да виждат практическата полза от училището.
– Училището може да бъде добре функционираща система

Подходът е споделянето на ценности и култури, което води до знание за другите и формиране на умението да живеем заедно и да се чувстваме пълноценни. Мисията е да се превърне училището в място за всяко дете.

Основните аспекти в работата с ученици е систематизиране на структурата ученически парламент; организиране на кампании за продължаващо образование; включване на учениците в различни форми на “Фолклор на етносите – Ромски фолклор”, подкрепа от младежки клубове “Младежта е толерантност”, работа по индивидуалните случаи, утвърждаване на практиката „ученици – наставници“ като мярка за превенция на отпадането и реинтеграцията в училище.

Броят на обхванатите ученици нараства устойчиво от 2011 година насам, като се достига до 41 972 през последната учебна година, от които над половината са роми.

Повишава се капацитетът на родителските клубове. Осъществяват се обучения за председателите на родителските клубове. Прилага се методът “Родители обучават родители”. Прилага се включване на родители в дейностите на училището, както и включване на родителите като активни помощници в различни обществени структури – Обществените съвети, Съвети „Твоят час“ и т.н.

Повишава се капацитетът на учителите с модела “Учене чрез обмяна на опит”. Създава се мрежа за подкрепа, провеждат се общински конференции и национална конференция. Извършва се обучение за учители за работа в мултикултурна среда и за преподаване на “Фолклор на етносите – Ромски фолклор”. Подпомага се училищния екип при реализацията на политиките на МОН (особено в частта, насочена към образователна интеграция, активизиране на ученици и родители).

Механизмът на работа за превенцията отпадането от училище включва изготвяне на училищна програма за намаляване на отпадането, идентифициране в началото на годината на учениците, застрашени от отпадане (списъкът се актуализира периодично). Изготвя се индивидуален профил на учениците, застрашени от отпадане и план за работа, съвместно с членове на педагогическия екип/ класен ръководител, педагогически съветник (ако има), родителски клуб, училищен парламент, ученици – наставници. Провеждат се периодични срещи (ежемесечни или по-чести) за проследяване на изпълнението на плана за работа с всеки ученик и постигнатите резултати/ актуализиране на плана. Използват се отделните елементи на Програмата за преодоляване на риска; включване на местната общественост и други институции.

Сподели:

Още новини от деня