кметство Помен

Жилището за специалисти в Помен ще бъде продадено на търг след проявен интерес

ОбС – Две могили даде своето съгласие да бъде заличен от Списъка на общинските жилища на
територията на община Две могили, следният имот частна общинска собственост, именно: двуетажна масивна сграда, представляваща – „Жилище за специалисти“, построена през 1987 г., със застроена площ от 130 кв. м., попадащо в дворно място с площ от 800 кв. м., представляващо УПИ IV – 177, кв. 25 по плана на с. Помен, община Две могили, област Русе, представляващо, по Акт за частна общинска собственост № 112/28.01.1999 г. на Кмета на Община Две могили, при граници и съседи: изток – УПИ III – 175, кв. 25, запад – V – 178, кв. 25 и юг – улица.

Дадено е съгласие да бъде продаден след провеждане на публичен търг с явно наддаване на следният имот – частна общинска собственост, а именно: дворно място с площ от 800 кв. м., попадащо в УПИ IV – 177, кв. 25 по плана на с. Помен, община Две могили, област Русе, заедно с построена в него двуетажна масивна сграда, представляваща „Жилище за специалисти“, построена през 1987 г., със застроена площ от 130 кв. м., при граници и съседи: изток – УПИ III – 175, кв. 25, запад – V – 178, кв. 25 и юг – улица.

Общинският съвет определи начална тръжна продажна цена в размер на 21014,99 лв., от които 18921,07 лв. – освободени от облагане с ДДС и 1744,93 лв. без ДДС или 2093,92 лв. с ДДС, при данъчна оценка на имота, в размер на 7307,50 лв., а пазарната оценка е в размер на 20666,00 лв. без ДДС съгласно доклада на лицензиран оценител от месец януари 2024 г.
1. Стъпка на наддаване – 2 % (два процента) от началната цена.
2. Депозит за допускане до участие – 10 % (десет процента).
3. 30 на сто от постъпленията от продажбата на общинския имот по т. 2 да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място, съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация“.

/снимката на кметство Помен е архивна и илюстративна/

Сподели: