Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

Жителите на Община Русе могат да дадат становище по проектозаповед за границите на районите, в които Община Русе ще организира услугите по чистота през 2022 г.

Община Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт.

Предмет на бъдещия административен акт е определяне границите на районите, в които през 2022 г. Община Русе ще организира услугите по: събиране и извозване на битови отпадъци, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, както и определяне честотата на сметоизвозване.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа в сградата на Община Русе, ул. „Олимпи Панов” №6, отдел „Екология” или от публикуваното по-долу приложение (проект на заповед).

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгласно чл. 69, ал.1, т. 1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Русе в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

ЗАПОВЕД ГРАНИЦИ 22 (.pdf)

Сподели: