Жител на Ново село иска да купи два големи общински имота

В общинската администрация е постъпило заявление от Никола Жейнов Жейнов, в което изразява желание да закупи имоти частна общинска собственост, както следва:
1. В с. Ново село, представляващ УПИ VIII квартал 48, образуван от имот 726 по регулационен и застроителен план на с. Ново село, ЕКАТТЕ: 52235, Община Русе с площ 847 кв.м., отреден за жилищно застрояване. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №6283/05.08.2010 г., вписан под №187, том 24, н.д. 5195, вх.рег. №10454 от 03.09.2010 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.
Пазарната стойност на гореописания общински имот, определена от лицензиран оценител е в размер на 5 600.00 лева.
Продажната цена по нормативен метод съобразно Решение №964 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол №49/16.09.2010 г. е в размер на 4 970.00 лева.
Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение изх. №ДО000522/17.01.2018г., издадено от Дирекция МДТ при Община Русе е в размер на 3 565.60 лева.
2. В с. Ново село, представляващ УПИ IX квартал 48, образуван от имот 726 по регулационен и застроителен план на с. Ново село, ЕКАТТЕ: 52235, Община Русе с площ 969 кв.м., отреден за жилищно застрояване. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №6284/05.08.2010 г., вписан под №1, том 25, н.д 5209/10, вх.рег. №10476 от 03.09.2010 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.
Пазарната стойност на гореописания общински имот, определена от лицензиран оценител е в размер на 6 400.00 лева.
Продажната цена по нормативен метод съобразно Решение №964 на Общински съвет – Русе, прието с Протокол №49/16.09.2010 г. е в размер на 5 686.00 лева.
Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение изх. №ДО000521/17.01.2018г., издадено от Дирекция МДТ при Община Русе е в размер на 4 079.20 лева.
Преписката е разгледана от Комисията по общинска собственост, която с протокол №24/09.01.2018 г. е излязла със становище: дава своето съгласие за продажба на общинските имоти, след решение на Общински съвет – Русе, чрез публичен търг с явно наддаване.
Предстои Общинският съвет да даде своето съгласие в края на месеца.

Сподели:

Още новини от деня