Завърши основното обновяване на църквата „Свети Георги“ в Русе

Завърши основното обновяване на църквата „Свети Георги“ в Русе

В последното 3-месечие на 2020 година успешно завърши ремонтът на църква „Св Георги“ – Русе, България.

Партньор № 3/PP3/ в проекта Християнското наследство в културния коридор Русе Гюргево e-MS код: ROBG-302, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020

Партньори по проекта:
Водещ партньор/LP/: Църква „Св Петка“ гр Русе, България
Партньор № 2/PP2/: Църква „Св Пантелеймон“ с. Ведя, окръг Гюргево, Румъния
Партньор № 3/PP3/: Църква „Св Георги“ гр Русе, България
Продължителност на проекта: 36 месеца: 11 януари 2019 – 12 януари 2023

Източник на финансиране: Договор за субсидия от ЕФРР No 144863/03.12.2018 по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния – България 2014 – 2020 г.

Приоритетна ос 2: „Зелен район“, Специфична цел 2.1:“Да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство“.

Бюджет по проекта: 1 499 991,21 евро.

/Снимки – RuseInfo. Забранено е възпроизвеждането и използването на снимките от други сайтове и медии!/

Сподели: