Завърши проектът на Община Русе "Богатството на различията - приобщаващо образование за интелигентен растеж“

Завърши проектът на Община Русе „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“

Над 600 деца с резултат в двете най-високи нива по скалата на Уекслер за детска интелигентност и с отлична подготовка за първи клас отчита проектът на Община Русе BG05М2ОР001-3.001-0035 „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“, реализиран ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“. Децата, възпитаници на ДГ „Детелина“, ДГ „Снежанка“, ДГ „Звездица“, ДГ „Русалка“, ДГ „Зора“ и ДГ „Незабравка“, вече са в п?005cr рви и втори клас на 6 русенски училища. Утвърдена с Наредбата за приобщаващо образование съвременна система за мониторинг за първи път бе приложена за оценка на познанията чрез стартови и финални тестове и игрови модели. В заключението за подготовката на всяко дете участваха педагог, психолог, логопед и кинезитерапевт с комплексна оценка за когнитивно познание физическо и интелектуално, социално и емоционално развитие.

В резултат на проекта в детските заведения – партньори има по-добри условия за обучение и възпитание, прилагат се модерни образователни методи, с които заниманията отговарят както на съвременните потребности на децата, така и на изискванията на държавния образователен стандарт. Повече от 900 деца и техните родители участваха в образователни, творчески и спортни събития, с които разшириха своя кръгозор за нови знания и възприятия, създадоха приятелства, подобриха отношенията в cемейството, станаха част от нова общност, която с доверие изгражда по-силна връзка и взаимно разбиране между семейството и образователната система.

За 29-тте месеца на проекта няколко екипа педагози в предучилищните групи на ДГ „Детелина“, ДГ „Звездица“, ДГ „Русалка“ ДГ „Зора“, ДГ „Незабравка“ и ДГ „Снежанка“ бяха обучени да прилагат иновативни подходи за предучилищна подготовка, да въвеждат нестандартни образователни дейности за ранно формиране на общочовешки ценности, за взаимоотношения на разбиране, приобщаване и приемане на различията, с фокус към личността на всяко дете и неговите специфични възможности, дарби и интереси. Проектът разви идеята за учене чрез игра и образование сред природата, с което окрили децата да разгръщат потенциала си в естествена среда независимо от сезона.

Шест образователни екскурзии до исторически забележителности, 3 на брой тридневни зелени училища, 58 локални и общи събития, 36 спортни игри и състезания, 26 творчески работилници и лаборатории за откриватели, 50 срещи с етнолози и зоолог, посещения на музеи, библиотека, детска опера, детски симфонични концерти и образователни филми сближиха три випуска деца, техните родители и учители, което добави стойност към усилията за приобщаване. Към това се добави ежедневната работа на специалистите от Сдружение Център „Динамика“ – логопеди, психолози, кинезитерапевти, педиатър и детски стоматолог, които ежедневно работиха с децата за по-добри говорни умения, укрепване на фината моторика, физическа издръжливост и здравна устойчивост.

С тези резултати проектът „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“, който Община Русе изпълни по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“ допринася за постигане на целите на програмата за по-добро качество на обучение, по-добри условия за творческо включване, възпитаване на добронамереност и съпричастност към различните, отговорност към природата и стремеж към познание и личностно развитие на дец ата в етапа на предучилищно образование.

Сподели:

Още новини от деня