Завърши проектът срещу домашното насилие на Сдружение „Център Динамика”

Завърши проектът срещу домашното насилие на Сдружение „Център Динамика”

На 12.11.2018 г. се състоя заключителна пресконференция в изпълнение на Дейност 6 по проект „Обединени срещу домашното насилие – осигуряване на защита на пострадалите от домашно насилие и услуги за работа с извършители на домашно насилие в градовете Русе и Плевен“. Проектът е финансансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 93-00-159/16.05.2018 г., сключен с Министерство на правосъдието. Реализира се в периода 16.05.2018 г. – 16.11.2018 г. от бенефициента Сдружение „Център Динамика” в партньорство със Сдружение „Център Отворена врата” – Плевен.

Целеви групи по проекта бяха:
• Лица и деца, жертви на домашно насилие, както и потенциални жертви;
• Лица, на които са наложени мерки за защита по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за защита срещу домашното насилие с влязло в сила съдебно решение;
• Учители и директори на училища;
• Специалисти от институции, прилагащи ЗЗДН.

Целите на проекта бяха свързани с мултиплициране на вече развити програми и услуги за осигуряване на защита, възстановявавне и реинтеграция на пострадали от домашно насилие между създадените консултативни центрове в градовете Русе и Плевен; повишаване на ефективността при прилагане на ЗЗДН чрез внедряване в практиката на специализирани програми за лица, извършители на домашно насилие; повишаване компетентността на учителите от малки населени места в община Русе и община Плевен за проблема домашно насилие; повишаване чувствителността на обществото по темата и информираността за прилагането на ЗЗДН чрез популяризиране на резултатите от проекта.

В събитието взеха участие представители на училищата от гр. Мартен, с. Семерджиево и с. Ново село, РУО – Русе, ОД МВР – Русе, Д „СП” – Русе, МКБППМН – Русе. Деана Димова от Сдружение „Център Динамика” и Златка Мачева от Сдружение „Център Отворена врата” представиха дългогодишния опит на двете организации по проблема домашно насилие. Презентираха съдържанието на разработения по проекта Наръчник с програма в помощ на учителите за разпознаване и превенция на домашното насилие. Практически акценти от действието на Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция изложи Милена Неделчева – началник О „ЗД” към Дирекция „Социално подпомагане”. Симона Балканска – секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни представи ролята на комисията при случаи на деца, извършващи насилствени прояви.

В хода на последвалата дискусия бяха обсъдени реални казуси от практиката на училищата. Педагогическите специалисти изразиха задоволство от предоставената възможност по проекта за обогатяване на компетенциите им при разпознаване и превенция на домашното насилие. Всички участници се обединиха от идеята, че сътрудничеството и добрата координация между отговорните институции е ключът към повишаване на ефективността за справяне с проблема домашно насилие.

Сподели: