старо депо бяла рекултивация

Завърши рекултивацията на старото общинско депо в Бяла

Със заповед № РД11-183/13.05.2021 г. на Кмета на Община Бяла, Област Русе беше сформирана комисия за приемане на завършена техническа рекултивация по проект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе“. Комисията подписа протокол за завършената техническа рекултивация. Престои изпълнението на етапът на биологична рекултивация по проекта, който ще бъде с продължителност 36 месеца.

Стойността на целия проект бе малко над 1.4 млн. лева, като 215 хил. лева от тях бе националното съфинансиране, а останалите – европейско. Площта на обекта бе 22 600 м2. На 5 октомври миналата година започна работа по депото. Бяха почистени 14 000 кв. м. от храсти и друга растителност. 70 500 куб. м. отпадъци бяха разринати и прибутани с булдозер на 100 м. Беше направен изкоп с багер на БО при условие на транспорт,както и тънък изкоп до 0.3 м. за подравняване и изземване на замърсени земни маси. Бяха
натоварени и превозени 10 000 куб. м. битови отпадъци на 500 м.

Сподели: