Започнаха изкопни работи за подмяна на водопроводи по 2 улици в центъра на Русе

Заетите лица над 15 години в област Русе през третото тримесечие са 98 900

Общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Русе през третото тримесечие на 2017 г. е 98.9 хил., като мъжете са 53.5 хил., а жените – 45.3 хиляди. Спрямо второто тримесечие на 2017 г.. е регистриран ръст на заетите с 4.8%, като при мъжете на същата възраст увеличението е с 5.5%, а при жените – с 3.9%. Сравнението с третото тримесечие на 2016 г. показва, че е налице нарастване на общия брой на заетите с 2.4%, като при мъжете увеличението е с 3.7%, а при жените – с 0.7%.

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през третото тримесечие на 2017 г. е 51.0% при средно равнище за страната – 53.2%. Заетостта бележи нарастване спрямо предходното тримесечие (48.6%) и в сравнение с периода юли-септември 2016 г. (49.3%). Коефициентът на заетост при мъжете е 57.0%, а при жените – 45.4%. Заетостта при мъжете е по-висока от регистрираната за второто тримесечие на 2017 г. (53.9%), и остава над равнището й през третото тримесечие на 2016 г. (54.3%). Коефициентът на заетост при жените е по-висок от този през второто тримесечие на 2017 г. (43.6%), и от равнището му за третите три месеца на 2016 г. (44.6%). По равнище на заетост област Русе се нарежда на 12-то място в страната и на второ място в рамките на Северен централен район след област Велико Търново. В национален мащаб стойността на този коефициент варира между 62.0% за област София (столица) и 35.7% за област Видин.

През третото тримесечие на 2017 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Русе са 96.9 хил., като 52.5 хил. са мъже, а 44.5 хил. – жени. Общият брой на заетите лица нараства с 5.4% спрямо второто тримесечие на 2017 г., и с 1.9 % в сравнение с третото тримесечие на 2016 година.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 67.5%, съответно 71.2% при мъжете и 63.7% при жените. В сравнение с периода април-юни 2017 г. общият коефициент на заетост за тази възрастова група нараства с 3.6 процентни пункта, като заетостта при мъжете бележи ръст с 4.7 процентни пункта, а при жените – с 2.6 процентни пункта. В национален мащаб равнището на общия коефициент е 68.5% и по области се движи между 75.2% за област София (столица) и 52.3% за област Видин.

Спрямо третото тримесечие на 2016 г. общият коефициент на заетост за възрастовата група 15 – 64 навършени години нараства с 2.2 процентни пункта, като заетостта при мъжете нараства с 3.8, а тази при жените – с 0.5 процентни пункта. Сред областите в страната заетостта при мъжете варира между 78.6% за Добрич и 51.5% – за област Ловеч. Коефициентът на заетост при жените се движи между 73.5% за област София (столица) и 48.8% – за област Враца. Само в четири области от страната – Ловеч, Габрово, Ямбол и Кюстендил коефициентът на заетост при жените надвишава този при мъжете.

Методологични бележки

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на възраст 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.
Наблюдаван период – характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.
Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:
– извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;
– не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други.
Коефициент на заетост – относителният дял на заетите лица от населението в същата възрастова група.
При оценката на резултатите за второто тримесечие на 2017 г. са използвани предварителни данни за населението на страната към 31.03.2017 г., като е изключено населението, живеещо в колективни домакинства.
Както при всяко извадково наблюдение, данните от Наблюдението на работната сила са обременени с грешки, дължащи се на извадката (стохастични грешки).
По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на сайта на НСИ – www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда“, Наблюдение на работната сила.

/Източник – ОСИ – Русе/

Сподели:

Още новини от деня