община две могили

Закриха Специализирано звено „Контрол и опазване на обществения ред и сигурност” в Община Две могили

С Решение No 88 е приет Правилник No 3 за организацията, управлението и дейността на Специализирано звено „Контрол и опазване на обществения ред и сигурност” към Община Две могили, създадено като общинско предприятие по реда на чл. 52 от Закона за общинската собственост. То притежава Лиценз No 2337/31.12.2012 г. за извършване на охранителна дейност, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 5 от отменения Закон за частната охранителна дейност – самоохрана на имущество на търговци или юридически лица, издаден от Главна дирекция „Национална полиция” в Министерство на вътрешните работи. Тяхно задължение е да охраняват имуществото на общината и на други юридически и физически лица от повреди, унищожаване, кражби и присвоявания, извършване на проверки по сигнали, оплаквания и жалби. В изпълнение на своите задължения те съставят актове и фишове по реда на Закона за административните нарушения и наказания за установяване на административни нарушения. Служителите на звеното оказват превантивна дейност и за предотвратяване на стихийни бедствия, аварии и катастрофи.

С Решение No 653 по Протокол No 32/24.11.2017 г. на Общински съвет – Две могили е променен численият състав на СЗ „КООРС” от 7 /седем/ на 4 /четири/ служители, като при необходимост звеното може да привлича нещатни сътрудници. Структурата включва: ръководител – 1 бр. и служители – 3 бр. В новоприетия Закон за частната охранителна дейност /§ 4, т. 2/ е посочено, че лице с издаден лиценз по чл. 5, ал. 1, 3 – 5 от отменения Закон за частната охранителна дейност в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон удостоверява, че извършваната от него частна охранителна дейност отговаря на минималните изисквания, предвидени в Раздел II на закона.

„През моя живот доста често ми се е налагало да участвам в комисии по съкращаване на лица и повярвайте ми това е едно много тежко и трудно решение и за мен. Звеното КООРС е създадено през 2008-2009 година, но тогава то е било по съвсем други предназначения – охрана на земеделски земи, от което е имало приходи и основното им задължение за следене на прилагането на правилниците и наредбите на Общината. През последните три години, знаете служителите на КООРС бяха 7 човека и за да няма съкращения някои продаваха билети на пещерата, други изпратихме на автогарата. В началото на моя мандат имаше разговори това звено да поеме отново охраната на земеделските земи на земеделските производители и кооперациите в общината, но така или иначе те вече имаха сключени договори с охранителна фирма. С приемането на този проектозакон очаквам поне да има и някакво финансово обезпечаване, за да можем и ние това звено към общината да го финансираме“, каза кметът на Община Две могили Божидар Борисов при закриването на Специализирано звено „Контрол и опазване на обществения ред и сигурност” в Община Две могили.

Сподели:

Още новини от деня