училище горно абланово

Закриха училището в Горно Абланово

Общинските съветници в Борово дадоха своето съгласие за закриване на  ОУ „Христо Ботев” с.Горно Абланово и вливането му в ОУ „П.Р. Славейков“ с. Обретеник, считано от 01.07.2020 г.

Мотивът е необходимостта от намаляване броя на слетите и маломерни паралелки в общината поради недостиг на финансови средства за издръжка

За учебната 2019/2020 година за ОУ „Христо Ботев“ с. Горно Абланово бе отправено искане от кмета на община Борово до РУО, в съответствие с правомощията на РУО, предвидени в чл.69, ал.1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, да бъде разрешено формирането на маломерни и слети паралелки с брой ученици по малко от 10. Поради намаляване броя на учениците под нормативно определения минимум и за учебната 2020/2021 година отново ще се наложи формиране на маломерни и слети паралелки в училището.

Към настоящия момент в училището се обучават 25 ученици за учебната 2019/2020 година паралелките в ОУ „Христо Ботев“ с. Горно Абланово, са както следва:

– Ⅰ – Ⅲ клас – 1 слята паралелка с 8 ученици (Ⅰ клас – 3 ученици;  Ⅲ клас – 5 ученици )

– Ⅱ – Ⅳ  клас – 1 слята паралелка с 6 ученици (Ⅱ клас – 3 ученици; Ⅳ  клас – 3 ученици )

– V – VI клас – 1 паралелка с 9 ученици ( Vклас – 5 ученици; VI клас  –  4 ученици)

– Ⅶ клас – 1 самостоятелна паралелка с 2 ученици

– над 90% пътуващи педагози

Персоналът в училището е 8,5 щата, от които – 7 педагогически персонал и 1,5 – непедагогически персонал. От педагогическия персонал пътуващи са 7 души.

– допълнително финансиране за сметка на общинския бюджет

Конкретната допълнителна субсидия от общинския бюджет през 2019 възлиза на 45 000лв. за осигуряване на дейностите по образование в ОУ „Христо Ботев” с.Горно Абланово

2. Наименование и адрес:

Основно училище „Христо Ботев” – ул. Черни връх №14, с.Горно Абланово, община Борово, област Русе

3. Вид на училището:

Основно училище

4. Степен на образование, форми на обучение:

Основна степен, дневна форма на обучение

5. Брой ученици:

Към 08.01.2020 г. – 25ученици, от които:

– Ⅰ – Ⅲ клас – 1 слята паралелка с 8 ученици (Ⅰ клас – 3 ученици;  Ⅲ клас – 5 ученици )

– Ⅱ – Ⅳ  клас – 1 слята паралелка с 6 ученици (Ⅱ клас – 3 ученици; Ⅳ  клас – 3 ученици )

– V – VI клас – 1 паралелка с 9 ученици ( Vклас – 5 ученици; VI клас  –  4 ученици)

– Ⅶ клас – 1 самостоятелна паралелка с 2 ученици

Няма самостоятелни паралелки в съответствие с необходимия минимум.

6. Възможност за пренасочване на учениците:

Учениците от ОУ „Христо Ботев” с.Горно Абланово могат да продължат образованието си в ОУ „П.Р. Славейков“ с. Обретеник.

7. Акт за собственост и предложение за разпределение, прехвърляне и използване на сградния фонд и на материално-техническата база

Материално-техническата база и сградния фонд /с Акт за публична общинска собственост № 9/ 29.03.1999г./ да останат на разпореждане на кмета на община Борово.

8. Приемане и съхранение на задължителната документация:

Задължителната документация да се приеме и съхранява от приемащото ОУ „П.Р. Славейков“ с. Обретеник

9. Осигурен транспорт:

За осигуряване на транспорта на пътуващите учениците от закритото училище ще се използва училищен автобус, който осигурява достъп на учениците от селата Екзарх Йосиф, Горно Абланово, Батин до ОУ „П. Р. Славейков“ с. Обретеник.

Дадени са правомощия на Кмета на община Борово за откриването на процедура по закриване на ОУ „Христо Ботев” с. Горно Абланово.

Кметът на община Борово трябва да изготви и внесе писмено предложение за закриването на ОУ „Христо Ботев” с.Горно Абланово до Министъра на образованието и науката и да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на решението на Общински съвет – Борово. Решението влиза в сила от датата на приемането му.

Сподели:

Още новини от деня