Община Русе представи изпълнението на проекта за изграждане на Община Русе представи изпълнението на проекта за изграждане на кейовата стенакейовата стена

Закупени са единадесет броя понтони за оборудване на седем от корабните места на пристанище „Пристис“

„Порт Пристис“ ООД, Русе, извършва управление на услуга от обществен интерес –  пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ); управление, поддържане и модернизиране на пристанище „Пристис“; съпътстващи дейности по чл. 116а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ.

Пристанищната територия е с обща площ 32 626 кв. м. и обхваща поземлен имот с идентификатор 63427.2.5734, с адрес: гр. Русе, ул. „Пристанищна“; трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: пристанище и поземлен имот с идентификатор 63427.2.5735, с адрес: гр. Русе, бул. „Придунавски“; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: пристанище.

Концесионният договор е сключен на 04.01.2018 г., за срок от 35 г. и влиза в сила на 01.04.2019 г.

За предоставеното концесионно право концесионерът дължи еднократно концесионно плащане при подписване на договора и годишно концесионно плащане.  Годишното концесионно възнаграждение се състои от фиксирана част в размер 58 680 лева, платима на 12 равни месечни вноски и променлива част в размер, равен на нарастването на годишния товарооборот спрямо определения за базисен годишен товарооборот от 1 292 корабопосещения и 23 000 пътници (35 920 условни транспортни единици), умножен по 0,66 лева за условна транспортна единица. Сумата на фиксираната част се индексира на всеки три години от срока на концесията с индекса на потребителските цени с натрупване за тригодишния период. Променливата част на годишното концесионно плащане се извършва на две вноски – до 31 юли на текущата година и до 31 януари на следващата година.

Концесионерът „Порт Пристис“ ООД е заплатил еднократно концесионно плащане в размер на 5 860,80 лева при сключване на договора. За отчетният период концесионерът е заплатил в изискуемите срокове фиксираната част от годишното концесионно възнаграждение на 12 равни вноски, общо в размер на 58 680 лева. За 2020 г. концесионерът не дължи и не е заплащал променлива част от годишното концесионно плащане.

Инвестиционната програма на концесионера за целия срок на концесията с определени по видове, обем и стойност строителни и монтажни работи и дейности по поддържане, рехабилитация и реконструкция на Пристанището, и осигуряване и поддържане на пристанищното оборудване е в размер на 3 140 000 лева без ДДС. Инвестициите за първите пет години от срока на концесията са в размер на 2 705 000 лева без ДДС, а предвидените инвестиции от шестата година до края на срока на концесията са 435 000 лева без ДДС.

В изпълнение на чл. 13.1.2 от договора, концесионерът е представил в срок отчет за изпълнение на инвестиционната програма за периода от 01.04.2019 г. до 31.12.2020 г., представляващ първа инвестиционна година.

Одобрената от Община Русе инвестиционна програма за първата концесионна година по отношение на задължението за инвестиции е в размер на 2 520 000 лева, без ДДС. Видно от отчета, концесионерът „Порт Пристис“ ООД е реализирал за първата договорна инвестиционна година инвестиции общо в размер на 2 595 605,24 лева, без ДДС. Разходите са за закупуване на единадесет броя понтони за оборудване на седем от корабните места на пристанище „Пристис“, изготвяне на генерален план на пристанището и нови ДМА, свързани с дейността, вкл. сертифициране по ISO.

При спазване на условията по чл. 11 от концесионния договор, концесионерът е представил за одобрение инвестиционна програма за втората договорна инвестиционна година (2021 г.).

В изпълнение на чл. 12.1. от договора концесионерът поддържа Банкова гаранция за добро изпълнение, референтен №54500ББГ-А-0245/12.02.2018 г., издадена от „Тексим Банк“ АД, валидна до 01.03.2028 г.

В изпълнение на чл. 14 от договора, концесионерът е застраховал концесионния обект в полза на Община Русе и е представил застрахователни полици за застраховка „Индустриален пожар“ №801 20 280 0000839787/16.03.2020 г., за застраховка „Гражданска отговорност на юридически лица“ №20 280 1310 0000886403/18.05.2020 г., за застраховка „Отговорност на работодателя“ №20 280 1301 0000886402/19.05.2020 г. и за застраховка „Трудова злополука“ №0000891769/03.08.2020 г., издадени от ЗАД „Армеец“ АД.

В изпълнение на нормите на чл. 3.6.25,  чл. 13.1.1. и чл. 13.2, концесионерът „Порт Пристис“ ООД е представил доклад за изпълнение на договора за концесия  за предходната календарна година, отчет за реализирания товарооборот, извлечение от аналитичните и синтетични счетоводни сметки и заверено копие на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.

За периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. концесионерът „Порт Пристис“ ООД е извършвал пристанищните услуги, като е поддържал пристанището в експлоатационна годност, спазвайки изискванията на концесионния договор.

През отчетният период е извършван текущ контрол, при който е констатирано, че концесионерът изпълнява стриктно задълженията си по концесионния договор и управлява обекта, предмет на концесията с грижата на добър стопанин.

Сподели: