Залата по лека атлетика в СК „Ялта“ ще бъде обновена по проект

На основание чл.128, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта, Министърът на младежта и спорта е издал Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост, в сила от 12.07.2019 г. Наредбата урежда реда за финансово подпомагане със средства от бюджета на Министерството на младежта и спорта на обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост.

Предвид необходимостта от обновяване и модернизация на редица спортни обекти общинска собственост, Община Русе е разработила проектно предложение, съгласно критериите за подбор на цитираната по-горе наредба за „Ремонт на закрита лекоатлетическа писта в СК „Ялта“ гр. Русе“.

  Обект на проекта, с който Община Русе възнамерява да кандидатства за финансово подпомагане, е закрита зала предназначена за спортна и развлекателна дейност в СК „Ялта“ с идентификатор 63427.2.4790.14, находяща се на ул. Щит, ул. Драма и ул. Кавала, със застроена площ от 492 кв.м., съгласно АПОС №6205 от 31.03.2010 г. Заложените в проектното предложение строително-ремонтни дейности предвиждат извършване на текущ ремонт на съществуваща зала по лека атлетика, обновяване на спортната инфраструктура, в т.ч полагане на нова настилка, изцяло съобразена с изискванията за лекоатлетически писти. Залата е с изключително висок интензитет на посещаемост от страна на трениращите в трите русенски спортни клуба: Спортен лекоатлетически клуб „Русе Кар“, Лекоатлетически спортен клуб „Локомотив“ и Спортен лекоатлетически клуб „Дунав“. Материалната база в обекта е амортизирана и неподходяща за провеждане на пълноценни тренировки. Идеята е сегашното състояние значително да се подобри и да се създадат по-благоприятни условия за привличане на голям брой трениращи – деца, младежи и др.

Спортните клубове трениращи в залата по лека атлетика отговарят на критериите за подбор на Наредба № 4 от 08.07.2019 г. и са вписани в Регистъра на лицензираните спортни федерации и спортни клубове – техни членове по чл.9, ал.1, т.1 от ЗФВС. Членове са и на Българската федерация по лека атлетика.

Съгласно разпоредбите на Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за  финансово подпомагане  на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост, не се изисква съфинансиране.  Прогнозната стойност на разходите по реализиране на проекта са в размер на 162 603, 98 лв. с вкл. ДДС и ще се финансират изцяло от ММС.

Общинските съветници в Русе дадоха днес своето разрешение Община Русе да кандидатства с проект по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти-държавна и общинска собственост на Министерство на младежта и спорта за обект: „Ремонт на закрита лекоатлетическа писта в СК Ялта в гр. Русе“, община Русе, и одобри проекта за „Ремонт на закрита лекоатлетическа писта в СК Ялта в гр. Русе“ община Русе, находящ се на ул. „Щит“, ул. „Драма“ и ул. „Кавала“, в сграда с идентификатор 63427.2.4790.14 със застроена площ 492 кв. м., описани в АПОС №6205/31.03.2010 г.

Сподели:

Още новини от деня