Заместник – кметът Димитър Недев: Законоустановеният петгодишен срок не е изтекъл и намеренията на Община Русе да реализира мероприятието за озеленяване налагащо отчуждаване на имота в кв. „Чародейка – Г – Юг“ не са променени

В съответствие с предвижданията на действащия ОУПО, одобрен с Решение № 304, прието с Протокол № 14 от 19.11.2020 г. на Общински съвет – Русе, за територията в която попада Поземлен имот с идентификатор 63427.6.305 по КККР на гр. Русе, с адрес: кв. „Чародейка – Г – Юг“, с площ от 14 852 кв. м., е предвидена устройствена зона „За озеленяване“.

В Община Русе е постъпило на 22.03.2023 г. искане от „Нубиа“ ЕООД – собственик на имота, за стартиране на процедура по принудително отчуждаване на този имот частна собственост, за общински нужди – за озеленяване, по реда на глава трета от ЗОС. Дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър“ на Община Русе е установила, че попадайки в хипотезата на чл. 205, ал. 3 от ЗУТ, имотът подлежи на отчуждаване по реда на чл. 21, ал. 1 от ЗОС.

Предвид писмената молба на Община Русе от 25.05.2023 г. за избягване на процедирането на отчуждителното производство по ЗОС, както и наличието на правна възможност за сключване на споразумение и придобиване на имота от Община Русе чрез доброволно изкупуване по реда на чл. 21, ал. 4 от ЗОС, на 09.06.2023 г. дружеството е внесло Доклад за определяне на справедлива пазарна стойност на имота си към дата 31.05.2023 г. от независим оценител, възлизаща в размер на 2 985 260 лв. без включено ДДС.

Предложението на дружеството за доброволно договорно уреждане на въпроса за придобиване на имота от Община Русе е внесено за разглеждане на заседанието на Комисията по общинска собственост, проведено на 23.08.2023 г. и отхвърлено по целесъобразност – с оглед на факта, че в годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г., имотът не е бил определен за придобиване от Община Русе, включително и чрез отчуждително производство и в бюджета не са предвидени средства в размер на оферираната от „Нубиа“ ЕООД цена.

На 29.01.2024 г. предложението на дружеството е внесено отново за разглеждане на заседанието на Комисията по общинска собственост и отново е отхвърлено по целесъобразност – в бюджета за 2024 г. не са предвидени средства в размер на оферираната от „Нубиа“ ЕООД цена.

С писмо изх. № 30-10767-2#5 от 29.09.2023 г. дружеството е информирано, че този въпрос ще бъде внесен за разглеждане и произнасяне от Общински съвет – Русе и в случай на отрицателно решение, същото ще съставлява индикация за отпадане на нуждата, налагаща отчуждаване на въпросния имот, както и отпадане на намерението на Община Русе да реализира мероприятието налагащо отчуждаване на имота – за озеленяване на кв. „Чародейка – Г – Юг“

В тази връзка председателят на групата общински съветници от ПП „Възраждане“ в ОбС – Русе Мариян Димитров зададе на кмета Пенчо Милков следните въпроси:

  1. Във връзка с озеленяването на кв. „Чародейка – Г – Юг“ Община Русе ще отчужди ли този имот или ще го придобие по реда на чл. 21, ал. 4 от ЗОС и кога ще стане това?
  1. Кога ще внесете този въпрос за разглеждане и произнасяне от Общински съвет – Русе?
  1. Отпаднало ли е намерението на Община Русе да реализира мероприятието, налагащо отчуждаването на този имот – озеленяване на кв. „Чародейка – Г – Юг“?

Ето и отговора на питането от заместник – кмета на Община Русе Димитър Недев:

За стартиране на отчуждителите производства за имоти, предвидени за озеленени площи е приложим общият петгодишен давностен срок по чл. 208 от ЗУТ. (арг. Мотивите към проекта на ЗИД на ЗУТ (№ 47-254-01-91 от 07.07.2022 г., 47-то НС)

Имотът, собственост на „Нубиа“ ЕООД, попада в границите на УПИ I – „за озеленяване“, в кв. „Чародейка – Г – юг“, одобрени с Решение № 1215, прието с Протокол № 44/24.01.2023г. на Общински съвет – Русе (публикувано в ДВ бр.12/03.02.2023г, необжалвано в законоустановения срок и влязло в сила), което изменя предходния план за регулация на УПИ I – „за озеленяване, спорт и жилищно строителство“ по плана на град Русе, одобрен със Заповед № РД-01-3106/21.08.2005г. на Кмета на Община Русе.

За УПИ I – „за озеленяване, спорт и жилищно строителство“ и УПИ I – „за озеленяване“ не са изготвяни и одобрявани планове за застрояване, с фиксирани начини, характер и линии на застрояване, както и инвестиционни проекти за застрояване, което да налага незабавно започване на отчуждителна процедура.

Законоустановеният петгодишен срок не е изтекъл и намеренията на Община Русе да реализира мероприятието за озеленяване налагащо отчуждаване на имота не са променени, но предвиждането на финансови средства е част от сложния фактически състав редом с плана и заедно представляват кумулативни предпоставки, при които може да бъде започнато отчуждителното производство. В Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2024 г., имотът на дружеството не е включен за придобиване от Община Русе, вкл. чрез отчуждително производство и не са планирани съответните финансови средства в бюджета на общината, необходими за обезщетяване на собствениците на засегнатите с устройствения план частни имоти или за придобиване от Община Русе по реда на чл. 21, ал. 4 от ЗОС (т. е по споразумение за доброволно изкупуване на оферираната от дружеството цена).

При възникване на бъдещи инвестиционни намерения на Община Русе в рамките на меродавния срок, налагащи нуждата от изменение на действащия ПУП-ПРЗ за имота, след изменение на ОУПО Русе, въпросът следва да бъде внесен и разгледан от колективния орган на местно самоуправление – Общинския съвет, в рамките на неговата изключителна компетентност.

Сподели: