Недев

Заместник – кметът Димитър Недев оглави Съвета по въпросите на социалните услуги

В изпълнение на разпоредбата на чл. 27, ал.1, във вр. с 26, ал.1, т. 3-7 от Закона за социалните услуги, в Община Русе с Решение №546, прието с Протокол №23/17.06.2021 г. и променен с Решение № 882, Протокол № 32/19.04.2022 г. и Решение № 1201, Протокол № 44/24.01.2023 г. на общински съвет Русе се създаде Съвет по въпросите на социалните услуги, с участието на представители на териториалните структури на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Министерството на вътрешните работи и други държавни органи, частни доставчици на социални услуги, юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, лица, ползващи социални услуги и висши училища, обучаващи социални работници на територията на общината и областта.

Съветът по въпросите на социалните услуги има следните функции:

1. Подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;

2. Разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;

3. Изпълнява и други функции, възложени от общинския съвет.

Съгласно чл. 37 ал. 2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, съветът по въпросите на социалните услуги подпомага разработването на Анализ на потребностите на общината от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Съставът на Съвета по въпросите на социалните услуги се определя с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.

Понастоящем поради настъпили промени в трудовите и служебните правоотношения в голяма част от определените членове на съвета, се налага определяне на нов състав.

Общински съвет – Русе одобри нов състав на създадения с Решение №546, прието с Протокол №23/17.06.2021 г. и променен с Решение № 882, Протокол № 32/19.04.2022 г. и Решение № 1201, Протокол № 44/24.01.2023 г. на Общински съвет Русе, на общински съвет Русе съвет по въпросите на социалните услуги, както следва

 1. Димитър Недев – зам.-кмет „Социални дейности, здравеопазване и транспорт“;
 2. Милена Влахова – директор дирекция „Социални и здравни дейности“, община Русе;
 3. Катя Петрова – началник отдел „Социални дейности“, община Русе;
 4. Гергана Пашева – главен експерт в отдел „Социални дейности“, община Русе;

5. Мануш Димитров – полицейски инспектор в сектор „Опазване на обществения ред“, ОД МВР Русе;

5. д-р Милена Стоева-Китанова – главен експерт в дирекция „Медицински дейности“, РЗИ-Русе;

 1. Милена Георгиева – старши експерт по приобщаващо образование, РУО-Русе;
 2. Йоана Терзиева – директор на Дирекция „Бюро по труда“ Русе;

8. Нина Димитрова – началник отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ при ДСП Русе;

 1. Антоанета Ябанозова – директор на секретариата на ОС на БЧК;
 2. Елена Петкова – член на УС на Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“;
 3. Маргарита Събева – председател на УС на Фондация „Приятелска подкрепа“;

11. доц. д-р Свилена Рускова – ръководител катедра „Мениджмънт и социални дейности“, РУ „Ангел Кънчев;

 1. Росица Кръстева – член на Общински съвет Русе;
 2. Владо Владов – член на Общински съвет Русе ;
 3. Георги Гаев – председател на СК „Олимп – спортът е равнопоставен“;

13. Милица Иванова – Управител на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психично разстройства „Света Петка“;

Сподели: