Заместник – кметът Златомира Стефанова: Проектът на Община Русе не е получил финансиране, класиран е обаче, като в този смисъл Община Русе не е загубила 4 000 000 лева

Ще се прави наново инвестиционен проект свързан с Дома на учителя, си спомних, че гласувахме преди време края на 2019-та година, после го уточних дори датата, че края на 2019 гласувахме да участваме в проекта и да, така наречената „Норвежка програма“ и да получим едни 4 милиона лева за реконструкция на сградата. Съответно бях в София, отидох в Министерството на образованието и ми показаха, защо „Норвежката програма“ ни е отказала на нас пари. Погледнах нещата, те ми бяха показани на английски и малко по-бавно се забавих с четенето, но успях да стигна до там, затова ще ви задам директно въпросите, няма цялото да чета. Само четирите въпроса, които съм задал. Не съм юрист, не съм литератор, аз съм инженер и начина ми на изразяване не е така качествен, затова видях в началото, че господин Милков не беше доволен от начина ми за относно за какво става въпрос, но аз съм пристанищен инженер, заяви по време на днешното заседание на Общински съвет – Русе общинският съветник от ГЕРБ Стоян Христов. Ето какво попита той:

  1. Загубила ли е Община Русе близо 4 млн. лева по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.?
  2. Какво е било проектното предложение и вярно ли е, че е било отхвърлено поради разрез със Закона за културното наследство, а сградата не позволява младежки дейности, включително и за уязвими групи на открито?
  3. Как младежи от уязвими целеви групи, които живеят в малки населени места, ще бъдат мотивирани да посещават сграда в центъра на Русе?
  4. Завишени ли са били пазарните стойности на строителните дейности, както и за закупуването на мебели и обзавеждането на помещенията?
  5. В какво точно ще се състои преработката на проекта и кое налага наличието на спални помещения и столова за 35 души?

В изпълнение на Решение № 29, което е прието с Протокол/16.12.2019 г. Община Русе подготви и подаде проектното предложение с наименование „Международен младежки център Русе с поглед към бъдещето“. …, местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи 2014-2021 по приоритетна ос „Подобрено социално включване на децата и младите“ и процедура „Изграждане на младежки центрове“. Програмния оператор е Министерство на образованието и науката чрез Дирекция „Външни европейски програми“. Териториалния обхват на процедурата е територия на Република България с индикатор за резултат 4 Младежки центъра, всеки от който реализиран за сумата между 1 500 000 и 2 000 000 евро. Предложенията се подаваха и се разглеждаха на конкурсен принцип. С други думи, тук няма посочен конкретен бенефициент, квота или предефинираност на проект, с което да се гарантира възлагането на договор за изпълнение на предложението. Проекта на Община Русе не е получил финансиране, класиран е обаче като и в този смисъл Община Русе не е загубила 4 000 000 лева, както питате в първия Ви въпрос.

По Питане №2. Отговаряме, че проектното предложение е съответствало на изискванията на програмата, което се доказва от факта, че е класирана, макар и в списък на резервите. Справка на официалната страница на …показва, че предложенията на други общини също са декласирани поради липсващи документи, ние не сме декласирани.

По Питане №3. Община Русе подготвя проектно предложение по процедура Дейност 1 „Изграждане на младежки центрове в областни градове“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, който ще бъде насочен към младежи, които не участват в никаква форма на заетост и образование, както и представители на уязвими групи. За привличането на потенциалните ползватели на центъра, наред с младежите на град Русе, ще се използват специално ангажирани и обучени младежки работници, психолози, педагози и други специалисти. Планираме да предложим достъпна, безопасна, атрактивна среда, която да бъде припозната от всички млади хора от областта.

По Питане №4. При кандидатстването са представени подробно КСС, остойностен списък с оборудване. Така оформения бюджет е предмет на оценка. При одобрение на проекта със съответния бюджет се спазват правилата на програмата, Закона за обществените поръчки за начина на разходване на средствата. И по Питане № 5, Община Русе обяви процедура за преработка на инвестиционния проект за преустройство, реконструкция, основен ремонт, укрепване на административната сграда и промяна на предназначението „Младежки център“ на ул. „Александровска“ № 29. Основната цел е да се конкретизират функциите на отделните помещения съобразени с дейностите, които ще се извършват в сградата, както и необходимостта от проектиране на конкретни инсталации. Преработката на проекта е във връзка с изискванията на процедура за Дейност 1 „Изграждане на младежки центрове в областни градове“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. В новата покана например отпада задължителното условие за наличие на 35 места за настаняване, страница 15 от насоки на кандидатстване по покана за подбор на проектни предложения, изграждане на младежки центрове. А задължението е за 15 места за настаняване, налично е изискване за зала за 100 души, както и … многофункционално помещение за работа за 20 души, компютърен кабинет и други. Значителната разлика, която наложи обновяването на поръчката е степента на готовност на строителната документация, която трябва да бъде във фаза работен проект, както и представянето на подробна разработка на частите по ВиК, Ел, ОВК и други. Тези обстоятелства и желанието ни да подготвим конкурентноспособно предложение наложиха обявяването на процедура за преработка на техническата документация, заяви в отговор заместник – кметът Златомира Стефанова.

Най-просто и ясно да го кажем. Когато започнахме нашата работа, този проект беше подготвен за кандидатстване по Норвежката програма. Ние сме го подали не просто, а имаме две посещения при министър Петкова тогава, единия министър отговаряше и за Норвежката програма. По повод и осветлението и този младежки център, Норвежката програма предвиждаше и осветление. Това което сега сме одобрени. Незнайно защо и по двата проекта Община Русе беше от четири кандидата образно казано пета, но въпреки това, не са загубвани пари, които никога не са давани. В момента се отпускат средства от друг фонд на държавата, затова го правим в момента. Важно е също да Ви уточня, защото зададохте много важен въпрос. Къде децата от другите населени места извън Русе биха могли да практикуват. Затова ви предложихме и вие удвоихте миналата година средствата за читалищата. Тази година също ще се опитаме те да бъдат подкрепени, за да може реално в малките населени места да се развива дейност в тези културни институции. По отношение, каза го и Златомира, но също да знаете, изключително важно е. Освен тази сграда, се отпускат средства по Фонда за възстановяване и развитие, по което правим в момента енергийни обследвания за сгради административни, сгради спортни, сгради образователни, където сме задължени в срок да представим. И тук едно уточнение използвам да направя и във връзка с Вашия въпрос, и във връзка с този преди малко колегата Дяков за поръчките възлагани на един участник. Продължавам да мисля по въпроса. Има в Община Русе рамкови споразумения, които са по повод проектирането и по повод оценката за съответствие. Ето в този пример примерно, когато има рамково споразумение, въпреки че има процедура и тя се води по ЗОП, ти си обвързан да се свържеш с хората, които са сключили предварително договор по рамковото споразумение. След това, когато има процедура като точно в този случай, който има авторско право, отново сме обвързани с архитекта, с който общината работи. Така че това е изключително важно да го уточним, добави кметът на Община Русе.

Сподели: