Заместник - кметът Магдалина Илиева за блок "Вяра - 2": Нещата, които трябва да извърши общината ще бъдат извършени до края на годината, но се изисква някои от действията да бъдат извършени и от собствениците, които населяват блока

Заместник – кметът Магдалина Илиева за блок „Вяра – 2“: Нещата, които трябва да извърши общината ще бъдат извършени до края на годината, но се изисква някои от действията да бъдат извършени и от собствениците, които населяват блока

Комисията по организация и безопасност на движението е приела поставяне на ограничителни елементи по тротоара пред жилищен блок „Вяра – 2“ с цел възпрепятстване паркирането на МПС върху него. И приема разчертаване на паркоместа за косо паркиране, като за същото е изпратено писмо с изходящ номер от 08.04.2021 година до госпожа Петя Денчева. По-голямата част от постъпилите сигнали през годините са разпределяни до Общинско предприятие „Комунални дейности“, но предвид натовареността на предприятието и ограничения финансов ресурс, ремонт на пространството не е осъществен. Във връзка с писмо с входящ номер 94А-256-1#8/24.03.2023 година от госпожа Деана Тонева, общински съветник е изпратено вътрешно писмо на 19.04.2023 година до заместник-кмета по комунални дейности със следните констатации след извършен оглед. Извършена е справка в специализираната карта на град Русе и в портала за електронни услуги към Агенцията за геодезия, картография и кадастър, като е констатирано следното. Жилищният блок попада в поземлен имот с номер 395 по кадастрална карта и кадастрални регистри на град Русе. Същият е с начин на трайно ползване за комплексно застрояване. От специализираната карта е видно, че откъм улица „Видин“ водоплътния тротоар съвпада с този съгласно уличната регулация. Тоест Община Русе следва да извърши ремонт на същия. При проверката на място е установено, че пространството северно от блока се използва за паркиране на автомобили, както и за товаро-разтоварни дейности за търговските обекти. Настилките са в изключително лошо състояние. Водоплътния тротоар към блока също е компрометиран. Тротоарът от западната страна откъм улица „Видин“ също е в лошо експлоатационно състояние. След справка в деловодната система „Архимед“ е видно, че в деловодството на Община Русе многократно са подавани сигнали от живущи в блок „Вяра – 2“, като освен исканията за ремонт на визираните площи са отправени и искания за поставяне на ограничителни колчета. Поставянето на ограничителни колчета не е целесъобразно, имайки предвид състоянието на водоплътния тротоар. Към настоящия момент Община Русе не е изпратила указателно писмо до гражданите, че ангажимент на етажната собственост да подобри състоянието на водоплътния тротоар северно от блока. С такова съдържание е изпратено писмото до „Комунални дейности“, с което им е указано мястото, на което трябва да се извърши ремонт. След проведен разговор между Общинско предприятие „Комунални дейности“ и Дирекция „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол“, е взето решение текущият ремонт да бъде изпълнен от фирмата изпълнител по договор за ЗОП 76, като предстои възлагане и изпълнението ще бъде завършено в рамките на календарната година. Използвам случая да Ви уведомя, че съгласно член 38 от Закона за собствеността при сгради, в които етажи или части от етажи принадлежат на различни собственици, общи на всички собственици са земята, върху която е построена сградата, дворът, основите, външните стени, фасадите, вътрешните разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите, плочите, гредоредите, стълбите, площадките и така нататък. Главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби, асансьорите, водосточните тръби, жилището на портиери и всичко друго, което по естеството си или по предназначение служи за общо ползване. Разпоредба на член 195 от ЗУТ задължава собствениците на строежи да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на съществените изисквания по член 169, алинея 1 и 3, при аварии или други обстоятелства, застрашаващи строежите с увреждане или разрушаване, собствениците да предприемат незабавни действия за тяхното предотвратяване или за отстраняване на причинените увреждания и възстановяване на обекта. Като резюме, нещата, които трябва да извърши общината ще бъдат извършени до края на годината, но се изисква някои от действията да бъдат извършени и от собствениците, които населяват блока, заяви заместник – кметът на Община Русе Магдалина Илиева в отговор на питане от общинския съветник Деана Тонева. Тя отбеляза: „Гражданите се свързаха с нас по повод многократно подавани жалби от тях в Община Русе. За съжаление на нито една от този до този момент не им е отговорено. Първите четири жалби не са по времето на Вашия мандат, но последните две са от дати 23.02.2021 година и 17.01.2022 година. Тяхната молба е да се асфалтира паркинга на улица „Бозвели“ 22 пред блок „Вяра – 2“, тъй като е в много лошо състояние и да се ремонтира тротоара на улица „Видин“ от късата страна на блока. Причина за това е, че там спират всякакви габарити и МПС-та, въпреки съществуващата забрана за паркиране. Възможно ли е да се поставят ограничителни колчета, които да предотвратят нерегламентираното паркиране на тротоара? В писмото към Вас сме приложили снимки с входящите номера на писмата на гражданите и от паркинга и тротоара. Междувременно получихме информация и от други граждани, които все още чакат отговори на техни писма от началото на тази година, от месец януари. Питането ни към Вас е следното. Първо, каква е причината да не се отговаря на писма и жалби подадени от граждани и в частност общински съветници? Второ, какво ще предприемете относно горепосочената жалба на гражданите от блок „Вяра – 2“? Надявам се, че този път ще има необходимата реакция и отговор на жалбите на гражданите от Ваша страна.“

Сподели: