Премахват белия цвят на гробницата на Пенчо Сиджаков в Парка на възрожденците

Заместник – кметът Магдалина Илиева: При рутинна проверка от служители на общината, осъществяващи контрол по договора с изпълнителя, бе установено, че по единия от обектите, а именно Гробницата на Пенчо Сиджаков, са извършени дейности, непредвидени в договора

Общинският съветник Деана Тонева отправи днес питане от групата на „Демократична България – Обединение“. В него се казва: Уважаеми господин Милков,

Обществеността в град Русе е обезпокоена от неприемливите реставрационни мерки предприети спрямо една от трите гробници в Парка на Възрожденците. Този парк има статут „Групов паметник“, съхранява историческата памет, архитектурната характеристика на всички обекти, както и разнообразието на растителните видове. Съгласно чл.83 от Закона за културното наследство за извършване на реставрационни дейности е задължително изготвянето на проект, съгласуван от министъра на културата, по издадено становище от НИНКН. Проектът се изработва от специалист, вписан в публичния регистър по чл.165 от Закона за културното наследство. Никой няма право да провежда каквито и да са действия върху национална културна ценност, ако не отговаря на това условие. Гробниците в Парка на Възрожденците са обекти на културното наследство със специфични архитектурни и обемно-пространствени характеристики. Проектът, съпроводен с технология и последователност на изпълнение на реставрационните работи е абсолютно задължителен.

В тази връзка бяхме сезирани от граждани и професионални гилдии в областта на изкуството и архитектурата с въпроси, които отправяме към Вас:

Кой е възложил дейността по реставрация и чрез каква процедура е избран изпълнителя ѝ?

Спазен ли е редът на реставриране и консервиране, съгласно Националната система за опазване на културно наследство и има ли  такъв проект съгласуван с министъра на културата?

Знае ли община Русе какво е мнението на обществения съвет за закрила на културното наследство, за избора на изпълнител и начина, по който почистването е извършено?

Съществува ли опасност повърхността на гробницата да е наранена в резултат на третирането с грунд и химикали?

Възлагани ли са други действия за реставрация, консервация, почистване или друг тип дейност, позволяваща третиране на културни ценности от началото на мандата Ви до сега?

По какъв ред, за какво и на кого?

Предвижда ли кметът на община Русе да наложи санкции, какви и на кого?

В отговора си заместник – кметът на Община Русе Магдалина Илиева заяви:

Никой гражданин не ни тормози със сигналите си. Ние виждаме много неща, които сме пропуснали ние как се виждат от гражданите, ние сме благодарни за това. Отсяваме, имаме способността да отсяваме несъстоятелните сигнали, така че смятам, че тези сигнали само подобряват нашата работа.

Във връзка с отговор на вашия въпрос в Община Русе е постъпило питане от г-жа Теодора Константинова, Деана Тонева и Юрий Георгиев – общински съветници от групата на „Демократична България-Обединение“ в Общински съвет гр. Русе, относно реставрационните мерки предприети спрямо една от трите гробници в Парка на Възрожденците.

В отговор на питането и конкретните зададени въпроси, заявявам следното: гробниците на тези видни наши съграждани представят семейната история на родови фамилии от гр. Русе и представляват голям интерес за жителите и гостите на града ни. През изминалите години са неподдържани, и вследствие на атмосферните условия са много замърсени, повърхностите им са пропити с графити. С оглед подобряване на естетическия вид на района около вече обновения Пантеон и в качеството си на собственик на гробниците, и в изпълнение на задълженията си по чл. 71, ал. 1, т. 1 от Закона за културното наследство, Община Русе инициира почистването им. В деловодството на Община Русе са подадени 3 броя оферти за гробниците. Сключен е договор на 05.04.2021г. между Възложител – кмета на гр. Русе Пенчо Милков и Изпълнител Зюхтю Калит с предмет: Почистване и отстраняване на нанесени атмосферни и други замърсявания на следните обекти, съгласно оферти: първи обект – Гробница на Иванчо Михайлов и фамилия; втори обект – Гробница на Георги Русев и фамилия и трети – Гробница на Пенчо Сиджаков. От офертата на изпълнителя и от предмета на договора е видно, че той не предвижда изпълнение на реставрационни дейности и използване на химически препарати. При рутинна проверка от служители на общината, осъществяващи контрол по договора с изпълнителя, бе установено, че по единия от обектите, а именно Гробницата на Пенчо Сиджаков, са извършени дейности, непредвидени в договора, които видимо променят автентичния вид на гробницата. С писмо с изходящ номер от 11.05.2021г. кметът на Община Русе е уведомил незабавно Националния институт за недвижимо културно наследство съгласно разпоредбата на чл. 71, ал.1, т.2 от Закона за културното наследство. Съгласно чл. 229, ал. 1 на Закона за културното наследство актовете за установяване на нарушения по този закон се съставят от длъжностни лица – инспектори съгласно чл.15, а съгласно ал. 2 наказателните постановления се издават от министъра на културата или от оправомощено от него лице. През 2020 г. на г-н Калит е възложено: Почистване и отстраняване на повреди, нанесени от вредни атмосферни и други влияния на следните обекти: Барелеф на Христо Ботев; Скулптурна фигура на Паисий Хилендарски пред училище „Отец Паисий“; Барелеф на Никола Вапцаров – монтиран на стена на партерен етаж на блок „Червен“ в квартал „Възраждане“; скулптурна фигура „Очакване“- в градинката пред бившия Акушеро-гинекологичен комплекс по ул. „Николаевска“; Скулптурна фигура „ Момиче с кошница“ на ул. „Борисова“ №101. Възложено е и възстановяване на паметна плоча на загиналите в борбата против фашизма в кв. Средна кула, гр. Русе и Възстановяване на щик на паметника на Сръбско-българската война-разположен в градинката на пл. „Батенберг“. Възложени са и изпълнени възстановителни дейности и на г-н Ясен Янков за следните обекти: Братска могила, с автор Г. Радулов – подмяна на букви и почистване; Паметник на репресираните на площад  „Оборище“ – почистване от графити, биозащита, хидрофобизация; Релеф на Христо Ботев – почистване и Паметник на свободата – почистване.

Сподели: