Зам. – кметът Димитър Наков: До края на февруари трябва да е приключило изграждането на сепариращата инсталация

До края на февруари трябва да е приключило изграждането на сепариращата инсталация за отпадъци, ако се запазят сегашните темпове на изграждане. На финалната права сме, добави той. Това заяви по време на съвместно заседание на комисията по териториално и селищно устройство и тази по земеделие и екология на Общински съвет – Русе зам. – кметът Димитър Наков.

Преди Коледа той е ходил на оглед в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.92.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 28 009 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Под Ормана”, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предмет на Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №5680/18.02.2009 год. Имотът е ситуиран в непосредствена близост до Регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци, обслужващо общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан и е собственост на Община Русе. Преди 2 седмици комисия е изготвила констативен протокол.

Със Заповед № РД- 01-2166/16.06.2008 год. на Кмета на Община Русе, издадена на основание чл.129, ал.2, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при съобразяване изискванията на чл.59, ал.1 и чл.60 от ЗУТ, е одобрен План за застрояване на местност „Под Ормана” относно изграждане на Инсталация за компостиране и Инсталация за сепариране на отпадъци, като в гореописания общински имот е прието проектиране и извършване на малкоетажно и средноетажно застрояване, с височина до 12.00 м., с производствено предназначение. С Решение №КЗЗ-5, прието с Протокол №5/19.08.2008 год., прието на основание чл.24, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), Комисията за земеделските земи при Министерството на земеделието и храните на Република България е променила предназначението на ПИ 63427.92.7 за неземеделски нужди, за изграждане на Инсталация за компостиране и Инсталация за сепариране на отпадъци.

С Решение №352, прието с Протокол №16/18.10.2012 год., Общински съвет – гр. Русе е дал съгласие да бъде изградено съоръжение – Инсталация за оползотворяване на отпадъци преди депонирането им в ПИ 63427.92.7, при условията на отстъпено право на строеж. Предвидено е правото на собственост върху изградените съоръжения да принадлежи на „Топлофикация Русе“ ЕАД. С Решение №217, на Общински съвет – гр. Тутракан, прието с Протокол №16/12.10.2012 г., Решение №145, на Общински съвет – с. Иваново, прието с Протокол №20/25.10.2012 г., Решение №220, на Общински съвет – гр. Ветово, прието с Протокол №13/11.10.2012 г. и Решение №148, на Общински съвет – гр. Сливо поле, прието с Протокол №14/26.10.2012 г., е дадено съгласие бъдещото съоръжение за предварително третиране на битови отпадъци преди депонирането им да се изгради при условията на отстъпено право на строеж в поземлен имот с идентификатор 63427.92.7, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе. С Решение № 1, прието с Протокол № 8 / 08.10.2013 г., на основание чл. 26, ал. 1, т. 11, във връзка с чл. 23, ал. 3, т. 4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе е дало съгласие инсталацията за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им за регион Русе да бъде изградена от „Топлофикация Русе“ ЕАД, при условията на безвъзмездно и безсрочно право на строеж върху ПИ 63427.92.7, находящ се в местност „Под Ормана“, землище на гр. Русе.

На основание Решение №777, прието с протокол №30/17.10.2013 год. на Общински съвет – Русе и Заповед №РД-01-3147/18.11.2013 год. на Кмета на Община Русе, е сключен Договор №1392/18.11.2013 год. за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж, върху общинска земя, за изграждане на „Инсталация за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци преди депонирането им“ с разгъната застроена площ от 8 977 кв.м., между Община Русе и „Топлофикация Русе” ЕАД. Срокът за реализиране на правото на строеж е 18 (осемнадесет) месеца от датата на сключване на договора. Издадено е разрешение за строеж №631/20.12.2013 год., като проектът и изпълнението е разделено на два етапа, както следва:

– Първи етап: изграждане на трафопост „БКТП 20/0,4 кV, 2х630кVA и захранващ кабел СрН20 кV, който към настоящия момент е реализиран;

– Втори етап: изграждане на „Инсталация за сортиране на битови отпадъци с външни ВиК връзки“ – който към настоящия момент се изпълнява.

Сподели:

Още новини от деня