Наталия Кръстева

Зам. – кметът Наталия Кръстева откри фотоизложба в Екомузея

Днес в русенския Екомузей беше открита пътуващата изложба „Пясъчните дюни и скалните местообитания – част от красивата природа на България“. На събитието присъстваха зам.-кметът по комунални дейности Наталия Кръстева, директорът на Регионален исторически музей проф. Николай Ненов, проф. Светлана Банчева от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към БАН, десетки гости и посетители.

Г-жа Кръстева връчи поздравителен адрес от името на кмета Пламен Стоилов с пожелания за много успешни бъдещи проекти. Тя отправи още поздравления по повод 14-и февруари – Трифоновден и Деня на археологията.

Експозицията представя красиви забележителности от България със специфично биоразнообразие и видове, включени в Червената книга – примери за богатство на животинския и растителен свят. Презентирано беше разнообразието от дюни по Черноморското крайбрежие, както и скалите и сипеите в предпланинските и планински територии на България, които остават извън екологичната мрежа Натура 2000.

Изложбата е изготвена в рамките на проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България” по програма „Биологично разнообразие и екосистеми“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и националния бюджет. Целта на проекта е да се подготви карта на разпространението на местообитанията, принадлежащи към този тип екосистеми и чрез набор от индикатори да се направи оценка на състоянието и ползите им. Проучванията са проведени в периода 2015-2017 година, а една от задачите е била да се документират със снимки, превърнали се в пътуваща изложба, която се споделя с повече хора, представяйки биоразнообразието и възможностите за туризъм.

В края на презентацията, проф. Банчева поднесе специален подарък за Музея – Трите тома на Червената книга.

Експозицията може да се посети в музейните зали до 21.02.2017 г.

Сподели: