Проведени бяха две работни срещи с директорите на детски заведения във връзка с обществените поръчки за хранителни продукти

Зам.-кметът на община Русе Енчо Енчев бе избран за представител на НСОРБ в Националния съвет по библиотечно дело

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) започна поетапното актуализиране на представителите си в междуинституционални органи, съвети и комисии след местните избори. В тази връзка на първото за новия мандат заседание на Управителния съвет на Сдружението бяха одобрени представители в пет междуведомствени съвета. За представител в Националния съвет по библиотечно дело беше избран зам.-кметът на община Русе Енчо Енчев, а негов заместник е Яна Кършийска, директор на Регионална библиотека „Пейо Яворов“ в община Бургас.

В останалите четири съвета бяха одобрени следните представители:

Национален съвет по читалищно дело

Галина Стоянова – кмет на община Казанлък (титуляр);

Стефан Радев – кмет на община Сливен (заместник).

Национален съвет по опазване на нематериалното културно наследство

Генчо Генчев – кмет на община Свищов (титуляр);

Мирослав Янчев – кмет на община Златоград (заместник).

Висш консултативен съвет по водите

Донка Михайлова, заместник-председател на УС на НСОРБ, кмет на община Троян (титуляр);

Васил Маргин, общински съветник в ОбС Сапарева баня (заместник).

Експертно-консултативен съвет по Плана за възстановяване и устойчивост

Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ, кмет на община Велико Търново (титуляр);

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ (заместник).

Законът за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) определя НСОРБ като официален представител на местните власти пред държавни органи, в процеса на разработване на предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на местното самоуправление, при изготвянето на проектобюджета на страната в частта му за общините и при осъществяването на контакти и взаимодействие със сродни организации от други страни и в рамките на международни сдружения.

Съгласно Устава на организацията, НСОРБ представлява и защитава интересите на своите членове пред Народното събрание, Президента на Републиката, Министерския съвет, министерствата и централните ведомства, имащи отношение към проблемите на местното самоуправление.

Сдружението има близо 700 представители в над 220 формата, вкл. в пет международни организации.

Сподели: