община две могили

Зам. – председателят на ОИК – Две могили е сменен

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-11-6/1 от 15.02.2024 г. от Рена Енчева Стефанова – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, за промяна в ОИК – Две могили. Предлага се на мястото на Станислава Димитрова Начева – зам.-председател на ОИК да бъде назначена Венетка Славова Калицова – досегашен член, а на мястото на Венетка Славова Калицова за член на ОИК да бъде назначена Мария Стефанова Георгиева.

Към предложението са приложени: заявление от Станислава Димитрова Начева за освобождаването ѝ като зам.-председател на ОИК – Две могили, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Мария Стефанова Георгиева и пълномощно в полза на Рена Енчева Стефанова.

Сподели: