Запазва се нивото на заболеваемост от Лаймска болест в Русенска област през тази година

Трансмисивните инфекции за първите 9 месеца на тази година са 23 случая (9,93‰оо) при 21 случая (8,98‰оо) за същия период на миналата година, което показва запазване на заболяемостта. В групата на трансмисивните инфекции Лаймската борелиоза има по-голям относителен дял – 69,57%, а Марсилската треска – 30,43%. През деветмесечието на 2013 г. са регистрирани 16 случая на Лаймска борелиоза (6,91‰оо) при 15 случая (6,42‰оо) за деветмесечието на 2012 г. Отбелязва се з…

Код на новината : *119802.html

    

Сподели: