Запазва се тенденцията за засилване на емиграционния поток на младежите от Община Бяла

Водеща характеристика на съвременните младежи е стремежът към личностно развитие, професионална реализация и независимост. Голяма част от тях си поставят високи цели и търсят възможности за постигането им. За да имат самостоятелност и независимост, младите хора се нуждаят от финансово обезпечаване. Липсата на достатъчно професионален опит, разминаването в очакванията за заплащане на положения труд и реалните нива на трудово възнаграждение, избирането на професия, която не се търси на пазара на труда са част от предпоставките, поради които често се налага родителите да поемат финансовата издръжка на своите деца след навършване на пълнолетие и завършване на висше образование. Това налага необходимостта от разработване и изпълнение на специални програми и мерки, които биха допринесли за професионалната реализация на младите хора.

Запазва се тенденцията за засилване на емиграционния поток, се посочва в приетия от общинските съветници преди дни Общински план за младежта в Община Бяла за 2021 година.

Желаещите да емигрират са предимно младежи с висок образователен ценз. Една част от младите хора напускат общината, продължавайки образованието си след 7 клас в други градове. Голяма част след завършено средно образование са приети във висши учебни заведения и предпочитат възможностите на големия град за намиране на работа и живеене.

Една част от младите хора проявяват обществена ангажираност и успяват чрез различни форми и средства да  изразят своята  позиция към обществено  значими каузи, към  вземането на управленски и политически решения. Това показва, че младите хора реагират бързо и адекватно на всяко политическо говорене и действие, което не се вписва в техния светоглед и разбиране за европейски стандарти на поведение в политиката и обществото. Така през последните години младите хора показват, че са взискателни към всички нива на управлението и подчертават своята загриженост за европейското бъдеще на България.

Възможностите за професионално развитие, достъп до качествено образование и участие в местното самоуправление са само част от приоритетите, които си поставят държавата и общините, за да подкрепят личностното развитие и успешната реализация на младежите.

Чрез реализиране на инвестиции в учебната и спортно-техническата база ръководството на Община Бяла се старае да даде равен достъп на всеки младеж до качествено образование и възможности за извънкласни и спортни дейности.

В Община Бяла няма добре развито представителство на различни структури и форми на младежки организации.

Сподели: