запечатване занъчен инспектор

Запечатването на китайския ресторант на ул. „Велико Търново“ е отменено от съда

При извършена проверка на 11.03.2019 г. от приходната администрация е установено, че „ОИЕ“ ООД, стопанисващо посочения търговски обект, в качеството си на лице по чл. 3 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства на МФ /наричана по-надолу само Наредбата/, не e издало фискална касова бележка, отговаряща на изискванията на Наредбата от наличното в обекта фискално устройство. При извършена контролна покупка на 11.03.2019 г. в 14,51 часа на стойност 30.20 лв., платена в брой, е издадена фискална касова от наличното фискално устройство, която  не съдържа задължителните реквизити по чл. 26, ал. 1, т.7 от Наредбата, а именно наименование на стоката, код на данъчната група, количество и стойност по видове закупени стоки. Според органа дружеството така е осъществило състава на нарушението по чл.26,ал.1,т.7 вр. чл. 3,ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г.

Резултатите от проверката са обективирани в Протокол за извършена проверка сер.АА № 0304982/11.03.2019 г., към който са приложени и събраните доказателства. В протокола е констатирано и че разчетения от ФУ оборот за деня е 195.40 лв., съответно фактическа наличност на парични средства в касата – 182.80 лева, при отразени 12.60 -извъведени суми, т.е. липсва касова разлика.

Резултатите от проверката са обективирани в протокол за извършена проверка сер.АА № 0304982/11.03.2019 г., към който са приложени и събраните доказателства.

 Последвало е издаването на Заповед за налагане на принудителна административна мярка /ЗНПАМ/ № 95-ФК от 14.03.2019 г. на Началник Отдел „Оперативни дейности“ – гр. Варна, в Главна Дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, в чийто диспозитив органът е включил процесното разпореждане за допускане на предварителното й изпълнение, правно основано на разпоредбата на чл. 188 ЗДДС във връзка с чл. 60 от АПК.

Съобразно разпоредбата на чл. 188 от ЗДДС, заповедта по чл. 186, ал. 1 от същия закон, с която се налага ПАМ, подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК, т. е. при наличие на предпоставките, възведени в чл. 60 от АПК.

Административен съд – Русе отмени разпореждане за предварително изпълнение на принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ – китайски ресторант, находящ се в гр.Русе, ул.“Велико Търново“ № 5, стопанисван от „ОИЕ“ ООД  и забрана за достъп до него, за срок от 10 дни, наложена със Заповед за налагане на принудителна административна мярка /ЗНПАМ/ № 95-ФК от 14.03.2019 г. на Началник Отдел „Оперативни дейности“ – гр. Варна, в Главна Дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня