административен съд русе

Запечатване на магазин за строителни стоки на бул. „Липник“ от НАП бе отменено от съда

Административен съд – Русе отмени по жалба на „Билд“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Русе, ул.“Липник“133А разпореждане за предварително изпълнение на принудителна административна мярка, наложена със заповед за налагане на ПАМ № 150-ФК/30.04.2019 г. на началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП.

От мотивите към заповедта за налагане на принудителната административна мярка (ПАМ) е видно, че при извършената на 18.04.2019 г. проверка в стопанисвания от жалбоподателя търговски обект – магазин за строителни стоки, находящ се в гр.Русе, ул.“Липник“ № 133, било установено, че издадената при извършената контролна покупка фискална касова бележка не съдържа необходимите съгласно чл.26, ал.1, т.7 и т.16 и ал.5 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. реквизити, а именно: „наименование на стоката,код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки“,липсвал QR код, съгласно Приложение № 1, с което жалбоподателят не бил спазил реда и начина за издаване на документ за продажба по смисъла на чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗДДС, като основание за налагане на оспорената ПАМ и разпоредената забрана за достъп до обекта за срок от 10 дни на основание чл.187, ал.1 от ЗДДС.

Коректното отчитане на продажбите на стоки или услуги в търговските обекти засяга пряко фискалните интереси на държавата, които безспорно изискват засилена закрила. В същото време обаче, доколкото няма данни, че в издадения фискален бон не е отразена цялата стойност на закупените при контролната покупка артикули, то нарушението на чл.26, ал.1, т.7 и т.16 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. не води до неотчитане на реалните приходи на жалбоподателя, а оттам и до отклоняване от данъчно облагане и ощетяване на фиска. Липсата на пълно посочване на количество като бройка,тегло и др., вид на стоката може практически да затрудни преценката какъв е предмета на регистрираната продажба, което определено има връзка с правата на потребителите с оглед евентуалната им гаранционна претенция, за което следят други органи, но не се отразява на фискалната му отчетност.  Изложените в заповедта мотиви са общи, не са свързани с конкретно констатираното нарушение и не дават убедителен отговор как едно формално нарушение като това по чл.26, ал.1, т.7 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. би засегнало този държавен интерес, като предпоставка по чл.60, ал.1 от АПК за допускане на предварителното изпълнение на мярката.

                      

Сподели:

Още новини от деня