община русе

Запис на заповед в полза на МРРБ издава Община Русе за изграждане на социалните жилища в града

Община Русе е бенефициент по сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ № BG16RFOP001-1.005-0005-C01, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.005 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, за изпълнение на Проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията за жилищно настаняване на Община Русе“. В административния договор за БФП е предвидена възможност за получаване на авансово плащане по проекта в размер до 35 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ по договора след подаване на искане за авансово плащане и представяне на запис на заповед за сума в размер на авансовото плащане. Във връзка с подготовка на документи за подаване на искане за авансово плащане по проекта в размер на 726 262,70 лв. е необходимо съгласие на Общинския съвет според условията на договора за БФП за издаване на запис на заповед за сума в размер на авансовото плащане.

Днес Общинският съвет даде своето съгласие Община Русе да издаде запис на заповед, неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платим на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж“ – главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ с адрес: гр. София, ул. “Св.св. Кирил и Методий” № 17-19, ЕИК 831661388, представлявано от Деница Пламенова Николова – Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2014 – 2020“, в размер на 726 262,70 лв., представляващи 35 % от стойността на проекта, във връзка със сключен административен договор № BG16RFOP001-1.005-0005-C01 по Оперативна програма „Регионално развитие 2014-2020“, за изпълнение на Проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията за жилищно настаняване на Община Русе“.

Сподели:

Още новини от деня